BEGROTING 2019

Middelen, bestuur en algemeen beheer

Middelen, bestuur en algemeen beheer

Thema

Speerpunten 2019

Personeel en organisatie

Nieuw elan: instroom van jong personeel

Organisatieverandering (WinD) continueren maar het programma spreiden in de tijd

Samenwerking zoeken om krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden

Minder inhuur, meer personeel in dienst van de gemeente

Financiën

Belastingen en heffingen tegen het licht houden

Structureel financieel gezond blijven

Dienstverlening

Beter klantcontact en meer interactie met onze inwoners

Stimuleren van de online dienstverlening

Actualiseren van de visie op dienstverlening

Informatie

Uitbreiding van het aantal e-formulieren op onze website

Aansluiten bij MijnOverheid.nl

Borging van privacy en beveiliging van persoonsgegevens

Vervolg Masterplan; uitvoeringsplan digitale transitie

Communicatie

De gemeentelijke website ombouwen naar een Toptaken website

Digitale media inzetten voor communicatie met onze inwoners

Publiekszaken

Aansluiten bij de Landelijke Aanpak Adres fraude (LAA)

Vrije inloop van klanten faciliteren, naast het werken op afspraak

Onderzoek naar openingstijden (pilot)

Opstellen Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022

Vastgoed

Verkoop vastgoed niet passend binnen doelsteling van de gemeente

Wat is er aan de hand?

Personeel en organisatie
Het personeelsbestand van de gemeente Weert is niet in balans: het aandeel 60+-ers in onze organisatie is hoger dan het landelijk gemiddelde, terwijl het aandeel jonger dan 35 jaar lager is dan het landelijk gemiddelde.
We staan voor de uitdaging hier weer balans in aan te brengen en tegelijkertijd: kennis niet verloren te laten gaan, te zorgen voor duurzame inzetbaarheid en een aantrekkelijk werkgever te zijn. Het ambitieniveau uit het programma vergt ook passende personele capaciteit.
De organisatiecultuur is een kritische factor voor een toekomstbestendige organisatie.
Binnen het programma WinD is geïnvesteerd in cultuurverandering.
Gebleken is dat de tijdspanne om de beoogde cultuuromslag te realiseren te kort is ingeschat (t/m 2019).
Dit vergt temporisering.

Dienstverlening
Weert heeft de ambitie om de gemeentelijke (online) dienstverlening aan inwoners te verbeteren.
De meest recente Visie op Dienstverlening omvatte de periode 2011-2014.
Deze moet worden geactualiseerd.

Informatie
Het Masterplan Informatiearchitectuur is nagenoeg afgerond.
De inwoner heeft meer mogelijkheden om online zijn zaken te regelen; de beveiliging van gegevens is verbeterd.
Het Masterplan Digitale Transitie 2019-2021 wordt de basis voor de verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke (online) dienstverlening.
Hiervoor wordt een uitvoeringsplan opgesteld en uitgevoerd.

Communicatie
De gemeentelijke website is aan vernieuwing toe en moet beter aansluiten bij de huidige digitale behoeften van onze inwoners.
De inzet van digitale media wordt uitgebreid.

Publiekszaken
Binnen het vakgebied van Publiekszaken gaat de komende jaren veel veranderen.
De consequenties hiervan worden beschreven in de Ontwikkelagenda 2019-2022.
Kwaliteit van gegevens blijft een speerpunt.
We gaan onderzoeken of de openingstijden aangepast of verruimd moeten worden.

Wat willen we bereiken?

Personeel en organisatie
Strategisch beleid opstellen waarin:

  • Een jongerenprogramma voor de al aanwezige en nog te werven jongeren.
  • Kennisuitwisseling organiseren van senioren die de dienst gaan verlaten aan jongeren (meester-gezel).
  • Het intern programma van WinD toespitsen op de organisatiedoelen “duurzaam inzetbaar en vitaal”.

Financiën
In 2019 en volgende jaren is het streven om structureel financieel gezond te blijven en de lasten voor de inwoners en de bedrijven zo laag mogelijk te houden.

Dienstverlening
Het doel is de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de inwoners.

Informatie
We richten de informatievoorziening van de gemeente Weert zodanig in, dat de gemeente optimaal meebeweegt met alle ontwikkelingen en trends in de samenleving, kan anticiperen op bijgestelde verwachtingen en kan aansluiten op nieuwe kansen die ontstaan.

Communicatie
Een gemeente die beter in verbinding staat met zijn inwoners.
Heldere en transparante communicatie richting onze inwoners.

Publiekszaken
We willen een hogere klanttevredenheid door in te zetten op de juiste middelen en te luisteren naar de wensen van de inwoners van Weert.   

Vastgoed
Planmatige verkoop
Vastgoed objecten die niet passen binnen de doelstellingen van de gemeente, worden vervreemd. Om de juiste afwegingen hierin te kunnen maken, wordt periodiek bezien welke objecten de gemeente in haar portefeuille heeft en gespiegeld aan actueel beleid en gebruik van deze panden. Een aantal specifieke vastgoed objecten waarvoor de komende periode een afweging dient plaats te vinden betreffen het complex Poort van Limburg en het oude stadhuis/Beekstraatkwartier.

Efficiënt beheer
Vastgoed objecten die in eigendom blijven van de gemeente, dienen op efficiënte wijze te worden beheerd.
Juiste inzet van middelen passend bij de functie en gebruik, en de juiste inzet van middelen om de beheerkosten onder controle te houden.
In het gebruik wordt ingezet op kostendekkende tarieven.

Asbest
De komende jaren worden de asbesthoudende daken van gemeentelijke panden gefaseerd gesaneerd.

Onderhoud
De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit voor de eigen
gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten.
Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn er middelen benodigd.
De gemeente investeert daar waar nodig vanuit de functie en het gebruik van vastgoedobjecten die worden opgenomen in de meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 -2020.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Personeel en organisatie

Bevorderen instroom jongeren

Meer evenwichtige leeftijdsopbouw

Verduurzamen inzetbaarheid

Uitgevoerd WinD programma met meer inbreng jongeren

Mobiliteit/doorstroom

Elan impuls

Aantrekkelijke werkgever zijn die loopbaankansen biedt

Betere positie op krappe arbeidsmarkt

Vorming & opleiding

Voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen

Intensiveren samenwerking met scholen en collega overheden

Kennisoverdracht van oud naar jong

Financiën

Zo laag mogelijke lasten voor inwoners en bedrijven

Zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en bedrijven d.m.v. hanteren van zo laag mogelijke tarieven

Dienstverlening

Opstellen en implementeren van een nieuwe visie op dienstverlening

Heldere doelen, ambities en verwachtingen

Blijven monitoren van de klanttevredenheid voor de balie, telefonie en digitaal loket

Meer inzicht en hierdoor betere mogelijkheden tot sturing

Informatie

Stimuleren innovatie

Nieuwe en efficiënte toepassingen voor gemeentelijke diensten

Aansluiten MijnOverheid.nl

Inwoner kan 24/7 informatie raadplegen

Slim samenwerken in een collectieve infrastructuur

ICT beveiliging en privacy maatregelen geborgd

Stimuleren zaakgericht werken en gebruik e-formulieren

Betere dienstverlening

Communicatie

Meer de dialoog aangaan en verbinding zoeken met onze inwoners

Daarbij gebruik maken van digitale media (daar waar mogelijk) en een vernieuwde Toptaken website

Beter ‘luisteren’ naar onze inwoners door het volgen van berichten op social media

Passende communicatie en pro-actief reageren op actuele thema's

Verbeteren van de gemeentelijke website

Toegankelijker en meer gebruiksgemak

Publiekszaken

Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022

Toekomstbestendige vakafdeling met inwoners die onze dienstverlening positief ervaren

Onderzoek naar openingstijden

Input voor besluitvorming voortzetting pilot

Aansluiten bij de Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA)

Voorkomen van fraude met adressen

Aandachtspunten

Personeel en organisatie
Aantrekken van jongeren moet in relatie worden gezien met het vertrek van ouderen; pas dan zal de bezetting verjongen en kan kennis worden overgedragen.
Naast de vervanging op vacatures moet er tijd zijn voor (veelal interne) opleiding en het werken in projecten zodat nieuwe medewerkers voldoende flexibel en multi-inzetbaar zijn.
De aandacht voor de grote middengroep van (35 tot 60 jaar) mag niet verminderen.
Zij spelen een belangrijke rol bij cultuurverandering, en om vitaal en inzetbaar te blijven moeten ze ook kansen krijgen bij het vervullen van de vele vacatures die ontstaan.
De temporisering van WinD zowel in de uitvoering als in de taakstelling.
De ambitie om een aantrekkelijke werkgever te zijn verder uitwerken.

Financiën
Om de lasten van onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden behoort een herziening van het gemeentelijk belastingstelsel tot de mogelijkheden.

Dienstverlening
We gaan meer 'van buiten naar binnen' denken en laten de dienstverlening beter aansluiten op de behoefte van de inwoners.
De geactualiseerde visie op onze dienstverlening vormt de basis voor een meerjarig uitvoeringsprogramma.    

Informatie
Steeds meer overheidsdiensten zijn digitaal bereikbaar.
De overheid heeft als doelstelling dat de burger al zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen.
De uitwisseling van persoonlijk dataverkeer neemt toe, waardoor het borgen van de veiligheid en privacy steeds belangrijker wordt.
Ook krijgt de overheid op deze manier steeds data tot zijn beschikking, waarbij Big Data analyses nieuwe inzichten in patronen van groepen burgers kunnen geven.

Communicatie
De relatie tussen de inwoners en de gemeente verandert, waarbij de inwoners steeds meer initiatief nemen.
De communicatie vindt steeds meer digitaal plaats, website en social media zullen hierop moeten aansluiten.
We streven naar optimale communicatie richting de inwoner door het gebruik van diverse middelen en een pro-actieve aanpak op wat er 'buiten' speelt.    

Publiekszaken
De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn dynamisch.
Landelijke wetten kunnen worden uitgesteld en pilots kunnen anders uitpakken dan vooraf bedacht (denk aan landelijke BRP of de rijbewijzen via het CBR).
Dat betekent dat we rekening moeten houden dat de meest actuele ontwikkelingen effect kunnen hebben op de inhoud en omvang van taken binnen de afdeling Publiekszaken.  

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.918

3,9 %

Baten

€ 1.284

0,8 %