BEGROTING 2019

Visie en missie

Visie en missie

Startpunt
In het programma  2018-2022 “Weert koerst op verbinding” is afgesproken dat we aan de slag gaan met het opstellen van een strategische visie van de gemeente.
Hoe kunnen we Weert voorbereiden op de veranderingen waarmee we te maken krijgen?
Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, maar ook klimaatverandering en opgaven in het kader van de energietransitie.
Het is nodig dat de gemeente een pro actieve houding aanneemt en zich samen met de inwoners en de maatschappelijke partners beraadt op de strategische koers.

Weert 2020
In 2019 moet het proces zijn beslag krijgen dat leidt naar een nieuwe bijdetijdse visie.
Dit proces krijgt een eigentijds en interactief karakter met behulp van moderne communicatiemiddelen en samen met Weertenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere strategische partners.
Het resultaat moet zijn: een breed gedragen visie die tegelijkertijd zodanig onderscheidend is dat daarop ook echt gestuurd kan worden.
Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt: waarin wil Weert excelleren?
Wat vinden we echt het belangrijkste?
Wat voor een soort organisatie hoort daarbij?