BEGROTING 2019

Onderwijs

Onderwijs

Thema

Speerpunten 2019

Onderwijs

Faciliteren IKC in wijk en dorpen

Meer buitenschoolse arrangementen

Maatschappelijke stages voor jongeren > sport, cultuur, zorg

Betere aansluiting MBO en arbeidsmarkt (zie progr 3 economie)

Rol bibliotheek uitbreiden

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Het opleiden en omscholen van volwassenen zodat ook zij openstaande vacatures kunnen invullen

Wat is er aan de hand?

De gemeente heeft de verplichting om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Dat vraagt om een voortdurende bijstelling op basis van demografische ontwikkelingen en belangstellingspercentages.
Daarbij hoort ook een bereikbaar aanbod van speciaal onderwijs.
Verplichte zorg is er ook voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en –uitval.
Ten aanzien van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zet de gemeente in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Ook stimuleert de gemeente kinderen tot maatschappelijke participatie en positieve gezondheid. Combinatiefunctionarissen spelen hierbij een belangrijke rol.

Wat willen we bereiken?

Onderwijshuisvesting
We stemmen het aanbod van onderwijshuisvesting en –inhoud verder af op de behoefte.
De inzet van combinatiefuncties laten we beter aansluiten bij de ambities op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport en cultuur.  

Combinatiefunctionaris
De combinatiefunctionaris zal tevens een rol krijgen in het realiseren van meer buitenschoolse activiteiten. Daarbij zal kinderopvang worden betrokken.

Onderwijsexperimenten en maatschappelijke stages
We maken extra geld vrij voor initiatieven vanuit docenten, ouders, leerlingen en pedagogische medewerkers met als doel het onderwijs en de kinderopvang in Weert te versterken.
Daarnaast is het extra geld ook bedoeld voor het experimenteren met nieuwe onderwijsvormen en het invoeren van maatschappelijke stages.  

Regionale Ontwikkelagenda Jeugd (ROJ)
De activiteiten uit de ROJ worden voortgezet en geïntensiveerd met extra aandacht voor de relatie met armoedebeleid en buitenschoolse arrangementen.

Aansluiting beroepsonderwijs/arbeidsmarkt
Het beroepsonderwijs dient beter aan te sluiten op de werkgelegenheid in de regio.
Er dient een meer verbindende rol van MKB ondernemers te ontstaan op de praktijkvakken van het ROC en het VMBO.
Daarnaast is voortdurend aandacht voor verbreding van onderwijsaanbod middels de samenwerking tussen VMBO en MBO.

Bibliotheek
We zien een extra rol voor de bibliotheek als laagdrempelige faciliteit om te ondersteunen bij laaggeletterdheid en participatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Onderwijs

Aanbieden buitenschoolse arrangementen voor onderwijs en kinderopvang

Een vastgesteld en operationeel nieuw beleid m.b.t. inzet combinatiefuncties.Nieuw speerpunt is positieve gezondheid.

Activiteiten uit ROJ zijn geïntensiveerd.Accenten liggen op taal en ouderbetrokkenheid.

Aanbod onderwijshuisvesting afstemmen op demografische ontwikkelingen en belangstellings-percentages.

Bouw kindcentrum in Altweerterheide is gestart.

Het RKEC in Weert is in gebruik genomen.

Uitgebreid IKC in Leuken is in gebruik genomen.

Besluit definitieve huisvesting Maaskei (PO) is genomen.

Zelfstandige nevenvestiging Maaskei (VO) gerealiseerd.

Besluit afstoten Kwadrant is genomen.

Stimuleren experimenten onderwijs.

Kaders inzet middelen experimenten onderwijs zijn vastgesteld en geïmplementeerd.

Invoeren maatschappelijke stages.

Voorbereiding invoering maatschappelijke stages is afgerond.

Komen tot betere aansluiting MBO en arbeidsmarkt.

Gezamenlijke arbeidsmarktagenda tussen onderwijs, ondernemers en lokale overheid is opgesteld.

Een leven lang leren.

Breder aanbod informeel onderwijs met inzet van Bibliocenter.

Aandachtspunten

Door de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in de regio ontstaat een nieuwe aanleiding om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een internationale school van kinderen van expats. Dit wordt na 2019 opgepakt.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.909

3,2 %

Baten

€ 1.100

0,7 %