BEGROTING 2019

Terugblik 2018

Terugblik 2018

In 2018 konden wij u jaarstukken over het jaar 2017 presenteren met een uiteindelijk positief resultaat van € 6.730.094,--
(inclusief vrijval risicobuffer grondexploitatie van € 2,7 mln.).

Bij de start van het begrotingsjaar 2018 hadden we een positief saldo voor 2018 van € 495.330,--
en hielden we voor het jaar 2019 rekening met een voordelig startsaldo van € 549.712,--.  

Bij de 1e en 2e tussenrapportage 2018 hebben we te maken gekregen met bijstellingen die het verwacht resultaat voor 2018 uiteindelijk negatief laten uitkomen.

Vooral de 2e tussenrapportage kent voor 2018 noodzakelijke bijstellingen die ook een doorwerking hebben voor de begroting 2019. Met deze mutaties is in de begroting 2019 al rekening gehouden.
Het saldo voor de begroting 2019 komt uit op een positief bedrag van € 37.688,--.