BEGROTING 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema

Speerpunten 2019

Verkeer en vervoer

Mobiliteitsplan Weert opstellen

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren

Realiseren spoorverbinding Weert - Antwerpen

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)

Uitbreiden Multimodale terminal De Kempen

Wat is er aan de hand?

De wereld van de mobiliteit verandert razendsnel.
Niet alleen de techniek (onder andere zelf rijdende auto’s, E-bikes, elektrische auto’s en schepen), maar ook de wijze van verplaatsen verandert (o.a. deelsystemen, wensbussen). Weert staat open voor dit soort ontwikkelingen en initiatieven.
Het mobiliteitsplan Weert wordt het kader waarbinnen dergelijke initiatieven een plek krijgen.
We zetten in op goede bereikbaarheid via water, spoor en over de weg.
Dat doen we slim en duurzaam, ook binnen de grenzen van de gemeente.
Fietsmobiliteit is een speerpunt.

Wat willen we bereiken?

Mobiliteitsplan Weert opstellen
In het mobiliteitsplan Weert wordt ruimte geboden en geïnvesteerd in mobiliteitsoplossingen die aansluiten op de wensen van inwoners, bedrijfsleven en bezoekers.
Dat hoeven niet alleen infrastructurele maatregelen te zijn, maar kunnen ook andere mobiliteitsmaatregelen inhouden, zoals gedragsbeïnvloeding of een werkgeversaanpak.

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren
Op lange termijn streven we naar de realisatie van een spitsstrook.
Een "No regret pakket" vormt de overbrugging tussen de huidige situatie en de lange termijn oplossing.
Het "No regret pakket" is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is, bijvoorbeeld spitsmijden of het realiseren van veilige fietsroutes. Uitvoering van het "No regret pakket" verlicht de problematiek van de doorstroming, verkeersveiligheid en sluipverkeer.

Realiseren spoorverbinding Weert - Antwerpen
Snelle en frequente verbindingen tussen het Belgische en Nederlandse spoorwegnetwerk, met als resultaat een snelle, comfortabele reismogelijkheid vanuit Zuid en Oost-Nederland naar onder meer Antwerpen en Brussel.

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten
We zetten in op een optimale fietsinfrastructuur.
Deze draagt bij aan de verkeersveiligheid van kwetsbare groepen verkeersdeelnemers en aan de aantrekkelijkheid van Weert en omgeving voor het recreatieve fietsverkeer.

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)
Een goed functionerende hoofdwegenstructuur draagt bij aan de economische en toeristisch-recreatieve bereikbaarheid van Weert.
Specifiek voor de Ringbanen wordt ook de koppeling gelegd met verkeersveiligheid (oversteekbaarheid voor langzaam verkeer).
Een verbetering van de doorstroming op de Ringbanen ontlast de stad op andere (toegangs)wegen, wat leidt tot een gezondere leefomgeving.
Daarnaast zorgen de Ringbanen voor een barrièrewerking tussen woonwijken onderling en tussen woonwijken en het centrum.

Uitbreiden Multimodale terminal De Kempen
Een voor de regio Weert optimaal functionerende Multimodale terminal leidt tot meer vervoer over water (modal shift) en creëert een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (logistieke) bedrijven in de regio.
De terminal wil binnen de contouren van de Havenweg en Kempenweg uitbreiden.
Doel van de uitbreiding, die uit terreinverharding en de bouw van een loods bestaat, is een goede aansluiting van intermodaal transport, warehousing en op- en overslag.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Verkeer en vervoer

Verbeteren verkeersveiligheid

Aantal ernstige ongevallen verminderen

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten

Verduurzaming vervoer

Zie thema Duurzaamheid

Vergroten bereikbaarheid

Personenvervoer mogelijk maken tussen Weert en Antwerpen

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur Ringbanen

Mobiliteitsplan Weert opstellen
Het opzetten van een interactief proces waarbij ook de gemeenteraad wordt betrokken.

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren
De huidige gezamenlijke lobby vanuit de A2 gemeenten voortzetten richting Smartwayz.nl en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De A2 is één van de deelopgaven vanuit het programma Smartwayz.nl (verbetering totale bereikbaarheid van Zuid-Nederland).

Realiseren spoorverbinding Weert - Antwerpen
Voortzetting van het huidig gezamenlijk lobby traject (vanuit Belgische en Nederlandse zijde).

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten
De aanpak van drukke fietsverbindingen is gekoppeld aan het op te stellen mobiliteitsplan. In 2019 inventariseren we de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk.

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur Ringbanen
Start van een onderzoek naar de meest optimale verkeersstructuur, samen met onder andere de provincie Limburg en de gemeente Cranendonck.  

Uitbreiden Multimodale terminal de Kempen
Het aanpassen van het bestemmingsplan van het Weerter deel van het beoogde terminalterrein.

Aandachtspunten

Binnen het thema Verkeer en vervoer zijn binnen de speerpunten enkele langlopende trajecten benoemd, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid van de A2 Weert-Eindhoven en het realiseren van de spoorverbinding Weert-Antwerpen. Als gemeente Weert hebben we op deze trajecten een beperkte invloed aangezien het projecten van hogere overheden betreffen. Via de lobby trajecten zijn en blijven wij als gemeente intensief betrokken. In 2019 inventariseren we de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Uitvoering volgt in deze bestuursperiode.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 9.966

6,5 %

Baten

€ 1.630

1,1 %