BEGROTING 2019

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Thema

Speerpunten 2019

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Veilige woon- en leefomgeving

Crisisbeheersing en brandweerzaken

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten

Evenementen

Wat is er aan de hand?

In het algemeen is de openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing in Weert op orde. De ambtelijke capaciteit moet vanaf 2019 beter aansluiten op de bestuurlijke ambitie. Een aantal inhoudelijke thema’s hebben in 2019 specifieke aandacht nodig.

Veilige woon- en leefomgeving
Inhoudelijke thema’s binnen het thema "Veilige woon- en leefomgeving", welke de komende jaren specifieke aandacht nodig hebben, zijn:

  1. Veiligheid en zorg (de verbinding tussen  het sociale domein en veiligheid).
  2. Maatschappelijke onrust (radicalisering, terrorisme, extreem/verward gedrag, polarisatie).
  3. Aanpakken en voorkomen van criminaliteit: er is een toename van criminaliteitsvormen die de samenleving ondermijnen, zoals cybercrime, identiteitsfraude, georganiseerde criminaliteit.

Deze drie ontwikkelingen veranderen de samenleving en beïnvloeden het functioneren en cohesie van buurten en wijken.

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten
Op het gebied van Toezicht en Handhaving dient explicieter te worden ingezet op wijkgericht, thematisch en projectmatig werken.
De gemeentelijke taken op het gebied van Toezicht en Handhaving dienen kritisch tegen het licht te worden gehouden. Uitgangspunt is professionele handhaving van een passende set van regelgeving. Eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en die van de gemeente zijn scherp afgebakend.

Evenementen
De eisen die aan evenementen gesteld worden zijn de laatste jaren veranderd. Van overheidswege wordt meer deskundigheid verwacht van zowel de eigen organisatie als ook van de evenementenorganisatoren.

Wat willen we bereiken?

Veilige woon- en leefomgeving
Een veilige gemeente door een integrale, preventieve, gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met inwoners en partners.

Crisisbeheersing en brandweerzaken
Borging voldoende niveau (kwaliteit en kwantiteit) ten aanzien van crisisbeheersing in onze gemeente.

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten
Omvang en kwaliteit van het toezicht en de handhaving afstemmen op wettelijke taken en op de gewenste ambitie.

Evenementen
Evenementenbeleid dat voldoende mogelijkheden biedt voor nieuwe en bestaande initiatieven. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt, waarbij een balans bestaat tussen levendigheid en mogelijke negatieve effecten van evenementen.
Daarnaast optimaal faciliteren van organisatoren op gezamenlijke thema’s.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Veilige woon- en leefomgeving

Borgen veiligheid en zorg

Vastgesteld integraal beleidsplan + implementatie

Voorkomen maatschappelijke onrust

Vastgesteld integraal beleidsplan + implementatie

Bestrijden van criminaliteit

Uitvoeren PVA ondermijnende criminaliteit

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten

Evenwicht tussen capaciteit en taken/ambities

Evenementen

Kwaliteitsverbetering veiligheid

Vastgesteld integraal beleidsplan + implementatie

Aandachtspunten

Veilige woon- en leefomgeving

  • High Impact Crime (HIC) met specifieke aandacht voor woninginbraken en cybercrime;
  • Incidenten met impact op de openbare orde en veiligheid;
  • Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. In 2019 wordt het PVA (vastgesteld 4e kwartaal 2018) uitgevoerd.

De gemeenteraad stelt in de eerste maand van 2019 het Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVP) 2019-2022 vast.
De genoemde speerpunten kunnen dus nog wijzigen.  
In het IVP worden ook de KPI’s vastgesteld per prioriteit.
De resultaten van 2018 worden als nulmeting genomen.

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten

  • Onderzoek naar professionaliseren van toezicht;
  • Opstellen verbeterplan om handhaving naar hoger niveau te brengen.

Evenementen

  • Initiëren en stimuleren van evenementen heeft consequenties voor capaciteit/budget voor de vergunningverlening, uitvoering en facilitering van evenementen;
  • In programma 3 wordt nader ingegaan op inhoudelijke ambities.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.493

2,9 %

Baten

€ 122

0,1 %