BEGROTING 2019

Baten en lasten 2019

Baten en lasten 2019

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Openbare orde en veiligheid

4.493

122

4.371

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.966

1.630

8.336

3

Economische zaken en promotie

5.360

3.828

1.532

4

Onderwijs

4.909

1.100

3.809

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

15.039

1.585

13.454

6

Zorg, inkomen en participatie

58.264

15.250

43.014

7

Volksgezondheid en milieu

13.469

12.213

1.256

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

8.115

7.763

352

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

5.918

1.284

4.634

Totaal

125.533

44.774

80.759

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene uitkeringen

-80.836

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

-13.986

Overige baten en lasten incl. onvoorzien

1.742

Saldo financieringsfunctie en dividend

-130

Totaal

-93.210

Binnen de post van de Overige baten en lasten is de post onvoorzien opgenomen van € 31.203,--.
De post onvoorzien is gesplitst in een bedrag van € 23.402,-- voor structurele lasten en een bedrag van € 7.801,-- voor incidentele lasten.

Overhead

16.793

Vennootschapsbelasting

0

Totaal

16.793

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Totaal programma's (saldo)

80.759

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-93.210

Totaal overhead/vennootschapsbelasting

16.793

Totaal

4.342

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat

204

PR03: Economische zaken en promotie

1.046

-1.525

PR04: Onderwijs

725

-444

PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG

119

-301

PR06: Zorg, inkomen en participatie

-1.433

PR07: Volksgezondheid en milieu

-18

PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern.

2

-2

PR09: Middelen bestuur en alg.beheer

2.027

-4.779

Totaal

4.123

-8.503

Geraamd resultaat

Saldo

Totaal saldo van baten en lasten

4.342

Onttrekking aan reserves

-8.503

Toevoeging aan reserves

4.123

Geraamd resultaat

38