BEGROTING 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema

Speerpunten 2019

Wonen

Tempo houden op bouwontwikkeling

Aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten

Uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven

Ruimtelijke Ordening

Voorbereiding implementatie Omgevingswet

Actueel ruimtelijk kader

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Voortrekkersrol gasvrije en energieneutrale woningen

Wat is er aan de hand?

Wonen
De woningmarkt zit in de lift.
Nu de crisis voorbij is, groeit de woningbehoefte zo hard dat er sprake is van een tekort, zowel in de huur- als in de koopsector.
Om de druk te verlichten zijn tijdelijke woningen een optie.
De huisvesting van arbeidsmigranten is actueel en er is behoefte aan aanvullende mogelijkheden om dit vraagstuk op te lossen.

Voor bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen die vanaf 1 juli 2018 worden ingediend, geldt dat de woning aardgasvrij is.

De vergrijzing en het toenemend aantal arbeidsmigranten drukt een grote stempel op de kwalitatieve woningbehoefte.

De top van het aantal huishoudens is voorzien in 2030. Naast voorzien in voldoende woningen is de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad een aandachtspunt.

Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking.
De wet kent vier verbeterdoelen: minder (ingewikkelde) regels, meer samenhang in beleid en besluiten, kortere procedures en meer afwegingsruimte en lokaal maatwerk.
Om die doelen te bereiken krijgt de gemeente nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Faciliteren van nieuwe initiatieven
De maatschappij is voortdurend in ontwikkeling.
Met de aantrekkende economie ontstaan er meer initiatieven vanuit de markt.
We faciliteren nieuwe initiatieven, mits passend binnen ons beleid.
We hebben hierin een open houding en voeren regie op basis van de Structuurvisie Weert 2025 en aanpassingen van bestemmingsplannen.  

De woningvoorraad dient nog met ongeveer 1.350 woningen te groeien tot de top van het aantal huishoudens in 2030.
We zetten primair in op transformatie van leegstaand vastgoed en de herontwikkeling binnen bestaand bebouwd gebied. Daarnaast breiden we uit.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie
Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen.
De Rijksoverheid werkt toe naar een CO2-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.
Om een CO2-arme energievoorziening te krijgen is een ‘energietransitie’ nodig die ingrijpt tot achter de voordeur van al onze inwoners.
Hierbij gaat het vooral om het zoeken van duurzame vormen van warmte en het opstellen en uitvoeren van warmteplannen.
Met cofinanciering van het rijk worden momenteel de eerste pilotprojecten opgestart, die zich richten op het afkoppelen van aardgas in bestaande wijken.  

De veranderingen in het klimaat zorgen voor hittestress en wateroverlast in bebouwde omgevingen.
Dit maakt het noodzakelijk om de (openbare) ruimte te vergroenen met meer aandacht voor biodiversiteit.
Het voorkomen van hittestress door groen maar ook door andere maatregelen is een aandachtspunt, zeker als het gaat om bouwprojecten voor kwetsbare groepen.

Wat willen we bereiken?

Wonen
De Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg wordt vastgesteld in 2019.
Het woningmarktonderzoek dat in 2018 is uitgevoerd, vormt de basis voor de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte.
We staan open voor nieuwe initiatieven, mits de behoefte is aangetoond en voldaan wordt aan de structuurvisie.
We zetten daarbij primair in op transformatie en herontwikkeling. We hebben extra aandacht voor woningbouw in de kernen.

Met de vaststelling van de regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg hebben we actueel woonbeleid.
We voorzien in voldoende en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen.
Tijdelijke woningen worden gebouwd om de grootste nood te verzachten.

De mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten zijn geactualiseerd, nieuw beleid is in 2018 vastgesteld.
We monitoren nieuwe initiatieven en het beleid wordt in 2019 geëvalueerd.

Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
De raad heeft een actieve rol bij de voorbereiding en de implementatie van de Omgevingswet.
 De raad heeft aangegeven hoe en in welk tempo ze de mogelijkheden van de Omgevingswet wil benutten.
In 2019 willen we weten wat de instrumenten Omgevingsvisie en Omgevingsplan voor Weert kunnen inhouden en willen we voorbereid zijn op het opstellen ervan en het te volgen proces.
Het gebied Parallelweg/Slachterijstraat/Molenveldstraat wordt een proeftuin voor wat betreft de mogelijkheden die de Omgevingswet ons gaat bieden.

Faciliteren van nieuwe initiatieven
De Structuurvisie Weert 2025 is het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.
We willen meer groen in de wijken, voorkomen van verpaupering in de oudere woonwijken en groene corridors ten behoeve van fietsverbindingen naar het buitengebied.
Er is meer aandacht voor biodiversiteit, ook in de directe woon- en leefomgeving.

Nieuwe ontwikkelgebieden worden opgepakt samen met de markt.
Dit betekent ook dat het op economische of planinhoudelijke motieven nodig kan zijn om actief grondbeleid te voeren.

We rekenen er op dat in 2019 vanuit de markt drie nieuwe initiatieven worden opgestart.

Actueel ruimtelijk kader
Vaststelling van het bestemmingsplan Woongebieden 2019 vindt plaats in 2019.
Dit omvat de bestemmingsplannen Weert-Noord en Graswinkel 2010 en Woongebieden 2014.
In 2019 wordt gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied.
Dit is een complex plan en de actualisatie zal een doorlooptijd hebben van meerdere jaren.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie
In 2019 wordt gestart met het proces dat moet leiden tot warmteplannen voor wijken en dorpen. We zoeken naar cofinanciering (rijksregeling) om te starten met pilotprojecten in bestaande wijken (afkoppelen aardgas).
We werken hierbij samen met de regio en de provincie.

Daarnaast continueren we de ondersteuning van woningeigenaren op het gebied van energiebesparing en blijven we aan bewustwording werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Wonen

Tempo houden op bouwontwikkeling

Vastgestelde Structuurvisie Wonen, Zorg en woonomgeving Midden-Limburg

200 woningen opgeleverd

Vastgesteld bestemmingsplan Laarveld fase 3

Verdieping Muntcomplex is verkocht en wordt getransformeerd naar woningen

Plan voor toekomst 600 portieketageflats zonder lift van Wonen Limburg in Weert-Zuid

Bouw van 20 tijdelijke woningen

Aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten

Initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

Prestatieafspraken met corporaties

Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven

1 bedrijf is verplaatst

Ruimtelijke ordening

Voorbereiding Omgevingswet

Programmaplan implementatie Omgevingswet

Proeftuin omgevingswet in gebied Parallelweg/ Slachterijstraat/Molenveldstraat

Faciliteren 3 initiatieven vanuit de markt

Actueel ruimtelijk kader

Vastgesteld bestemmingsplan Woongebieden 2019

Start actualisatie bestemmingsplan voor het buitengebied

Duurzaamheid

Voortrekkersrol gasvrije woningen

Opgestelde warmteplannen voor wijken en dorpen

Ondersteuning woningeigenaren op het gebied van energiebesparing

Aandachtspunten

Wonen
Voor de bouw van woningen zijn we afhankelijk van het tempo vanuit de markt.
Economische omstandigheden en macro omstandigheden zijn van invloed op de woningmarkt.
Zo zijn er signalen dat de rente in 2019 gaat stijgen.
Verder stijgen de bouwkosten in snel tempo.
Daarmee komt de betaalbaarheid onder druk te staan.
Dit is al merkbaar in de sociale huursector.

In het verleden is vaak actief grondbeleid gevoerd.
Dit heeft lange tijd tot positieve resultaten geleid. Als gevolg van de crisis heeft de gemeente voor vele miljoenen euro’s voorzieningen moeten treffen dan wel locaties af moeten boeken, vanwege verwachte tekorten.
De gemeente heeft de laatste jaren een passief grondbeleid gevoerd.
Situationeel actief grondbeleid is op grond van de Nota Grondbeleid mogelijk.
Dit zou wellicht nodig kunnen zijn in de kernen om de woningbouw vlot te trekken.
Aan de voorkant worden in dat geval de risico’s in beeld gebracht.

Fase 4 van Laarveld wordt uitgewerkt, afhankelijk van de uitgifte van fase 3. Dit zal uiterlijk in 2023 zijn.

Ruimtelijke ordening
Het wetgevingstraject van de Omgevingswet loopt op belangrijke onderdelen nog.
Het digitale stelsel is ook op landelijk niveau nog in ontwikkeling.
Als zaken inhoudelijk of in de planning anders gaan lopen, zullen we daar bij moeten aansluiten en mogelijk ook onze eigen planning en activiteiten moeten aanpassen.  

Duurzaamheid en klimaatadaptatie
In versneld tempo wordt de gaskraan dicht gedraaid.
De technieken om woningen van het gas af te halen zijn echter nog in ontwikkeling.
Er bestaat op dit moment nog onvoldoende inzicht welke technieken waar het meest voor de hand liggen.
Verder staat de betaalbaarheid van de energietransitie onder druk, met name voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.115

5,3 %

Baten

€ 7.763

5,1 %