BEGROTING 2019

Inleiding

Inleiding

De begroting 2019-2022 is de eerste begroting van het nieuwe bestuur.
De 9 programma's geven inzicht in de plannen voor 2019 en bieden een doorkijk naar de jaren daarna.
Door de keuze van de raad om voor de basis van de programma's uit te gaan van de taakvelden zoals die in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn opgenomen zien we een nieuwe opzet van de begroting.
Inhoudelijk wordt uw raad op hoofdlijnen meegenomen en door de beantwoording van de vragen wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten is de informatie die nodig is voor de besluitvorming per programma bij elkaar gebracht.

De begroting voor 2019 heeft ook in termen van vormgeving en lay-out een ander gezicht gekregen: méér op hoofdlijnen, aansluitend op de kaderstellende rol van de raad, met de focus op de in 2019 te leveren prestaties, een betere leesbaarheid en (digitaal) gebruiksvriendelijk.

In de diverse programma's is daarnaast via tabellen inzicht gegeven in de inzet van reserves ten behoeve van het programma en zijn ook de voorgestelde prioriteiten en vervangingsinvesteringen per programma benoemd.
In het onderdeel Financiële begroting (hoofdstuk 5) zijn de totaaloverzichten van inzet reserves, prioriteiten en vervangingsinvesteringen zoals u die vanuit de begroting van voorgaande jaren gewend bent opgenomen.
Daar is ook de inhoudelijke toelichting op de prioriteiten terug te vinden.

In onderstaande tabellen zijn de resultaten voor de programma's en de overige onderdelen van de begroting weergegeven met daarbij het saldo van de begroting 2019.

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Openbare orde en veiligheid

4.493

122

4.371

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.966

1.630

8.336

3

Economische zaken en promotie

5.360

3.828

1.532

4

Onderwijs

4.909

1.100

3.809

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

15.039

1.585

13.454

6

Zorg, inkomen en participatie

58.264

15.250

43.014

7

Volksgezondheid en milieu

13.469

12.213

1.256

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

8.115

7.763

352

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

5.918

1.284

4.634

Totaal programma's

125.533

44.774

80.759

Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

6.841

100.051

-93.210

Overhead

16.855

62

16.793

Vennootschapsbelasting

Geraamd saldo van baten en lasten

Geraamd saldo van baten en lasten

149.229

144.887

4.342

Totaal reserves

4.123

8.503

-4.380

Geraamd resultaat

153.352

153.390

38

De hoofdlijn van de begroting 2019

Veel thema's die de afgelopen jaren zijn opgepakt worden ook in 2019 doorgezet of komen in een volgende fase terecht. Leidraad hierbij is de nota "Weert in Beeld" waarin uw raad is meegenomen in het al vastgestelde beleid waar in de komende periode op gestuurd wordt.
De informatie uit "Weert in Beeld" vormt als bijlage in het programma "Weert koerst op verbinding" een essentieel onderdeel van dit programma.

In de begroting 2019 is een uitwerking gegeven aan het programma "Weert koerst op verbinding".
Veel speerpunten uit het programma komen terug in de diverse programma's in het deel beleidsbegroting.

Anders dan in voorgaande jaren is in 2018 geen Kadernota gemaakt als opmaat naar de begroting 2019.
Dat betekent dat sommige discussies, zoals die over de prioriteiten en vervangingsinvesteringen, tijdens de begrotingsbehandeling zullen plaatsvinden.

We leven in een snel veranderende samenleving en bij de samenstelling van de begroting 2019 is specifiek inhoud gegeven aan het beleid dat in de loop van 2019 in de fase van voorbereiding of uitvoering zal zijn of komen.
Er wordt een korte doorkijk gegeven naar de volgende jaren zonder daarbij in te gaan op de vraag welke projecten of nieuw beleid in welk jaar aan bod zullen komen.

Ook in de begroting houden we op deze manier de flexibiliteit om daar waar nodig het programma "Weert koerst op verbinding" in overleg met uw raad bij te sturen als ontwikkelingen in de samenleving daarom vragen en deze te prioriteren.   

In hoofdstuk 2 Strategische oriëntatie en perspectief wordt op de belangrijkste ontwikkelingen inhoudelijk ingegaan.