BEGROTING 2019

EMU-saldo en balansprognose

EMU-saldo en balansprognose

EMU saldo: gevraagde informatie: x 1.000,--

Nr.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Realisatie t/msept 18 incl.raming resterende periode

Volgens begroting 2019

Volgens meerjaren-raming in begroting 2019

Volgens meerjaren-raming in begroting 2019

Volgens meerjaren-raming in begroting 2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, art.17c)

-4.080

4.342

2.610

382

-1.677

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

9.260

9.504

8.852

7.652

7.071

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4.385

1.560

1.575

1.589

1.589

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

10.888

7.648

5.600

3.171

3.196

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves (incl.fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

Berekend EMU saldo

-1.323

7.758

7.437

6.452

3.787

MEERJARENBALANS GEMEENTE WEERT

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

ACTIVA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PASSIVA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriele vaste activa

971

2.333

819

762

700

645

Eigen vermogen

94.470

91.351

86.971

84.256

82.733

82.733

Materiele vaste activa

177.767

195.944

179.348

170.938

163.782

157.184

Voorzieningen

30.862

27.587

28.329

29.872

31.429

32.986

Financiele vaste activa

20.348

20.919

16.969

15.796

14.728

13.632

Vaste schuld met een rentetypische looptijd van >= 1 jaar

116.116

105.141

108.432

97.922

89.016

80.084

Totaal vaste activa

199.086

219.196

197.136

187.496

179.210

171.461

Totaal vaste passiva

241.448

224.079

223.732

212.050

203.178

195.803

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

40.583

37.947

33.311

29.300

25.518

14.140

Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar

20.591

19.289

20.591

20.591

20.591

20.591

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
< 1 jaar

9.003

14.763

9.003

9.003

9.003

9.003

Overlopende passiva

10.452

12.415

10.452

10.452

10.452

10.452

Liquide middelen

6.047

122

0

0

0

0

Financieringsbehoefte

23.660

2.448

479

-2.717

-14.469

Overlopende activa

17.772

7.415

17.772

17.772

17.772

17.772

Totaal vlottende activa

73.405

60.247

60.087

56.076

52.294

40.915

Totaal vlottende passiva

31.043

55.364

33.491

31.521

28.325

16.573

TOTAAL ACTIVA

272.491

279.443

257.223

243.572

231.504

212.377

TOTAAL PASSIVA

272.491

279.443

257.223

243.572

231.504

212.377