BEGROTING 2019

Financieel meerjarenbeeld

Financieel meerjarenbeeld

In onderstaande tabel is het meerjarig verloop van het saldo weergegeven.
De bij de begroting 2018 geïntroduceerde methodiek van dynamisch begroten is ook voor 2019 en volgende jaren toegepast.
Verdere verfijning van deze systematiek zal in de komende jaren moeten leiden tot een verhoging van de meerjarenbegroting als sturingsinstrument voor beschikbare begrotingsruimte in relatie tot beleidsontwikkeling en ambitieniveau.

Overigens wordt opgemerkt dat alle bedragen x € 1.000 zijn.

2019

2020

2021

2022

Lasten begroting 2019

153.352

149.993

147.683

147.111

Baten begroting 2019

153.391

150.098

148.825

148.790

Saldo begroting 2019

39

104

1.141

1.677

Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 (€ 37.688,-- positief) en bijgestelde begroting 2018 t/m raad april (€ 91.752 positief). Het verschil bedraagt € 54.064,-- negatief.

Afwijking

PR1

Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Limburg Noord

-211.000

PR2

Hogere lasten (onderhoud, huur, OZB) parkeergarages

-154.000

PR5

Verhoging exploitatiebudget museum

-155.000

PR6

Lagere lasten uitkeringen bijstand

400.000

PR8

Lagere lasten vergunningen en controles Wabo

309.000

PR9

Stijging presentiegelden stembureaus, hogere lasten verkiezingen

-103.000

PR9

Nadeel vastgoed (exclusief voordeel kapitaallasten)

-1.327.000

PR9

Nadeel bij Publiekszaken (daling legesopbrengsten reisdocumenten, rijbewijzen)

-131.000

OVH

Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven (GGU) ten behoeve uitvoering taken VNG

-126.000

OVH

Mutatie bijdrage ICT-NML

-102.000

AD

Budgettair voordeel Algemene uitkering

4.204.000

AD

Hogere OZB-opbrengsten

186.000

Div.

Per saldo nadeel op kapitaallasten

-1.366.000

Div.

Hogere salariskosten (inclusief uitbreiding bestuur)

-650.000

Div.

Bijstelling taakstellingen

-277.000

Div.

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

-387.000

OVH

Prioriteiten personeel

-335.000

Res.

Per saldo voordeel op niet-neutrale mutaties reserves

418.000

Overig

-247.000

Totaal

-54.000