BEGROTING 2019

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema

Speerpunten 2019

Sport

Topsportbeleid: evalueren

Ondersteunen van verenigingen en stimuleren tot samenwerken

Cultuur

Meer samenwerking met omliggende gemeenten, provincie en cultuurfondsen

Sluitende exploitatie voor bovenlokale voorziening Munttheater

Regelgeving moet initiatieven broedplaatszone ondersteunen

Versterking lokale media

Duurzame organisatievorm voor het Jacob van Horne Museum

Vergroten zichtbaarheid archeologie en cultuurhistorie

Cultuurhistorische waardenkaart: aansluiting provinciaal initiatief

Ondersteuning voor volksfeesten en volkscultuur

Recreatie en Toerisme

Bijdrage leveren aan transformatie van de binnenstad

Stimuleren van een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie als belangrijke pijler voor integrale gebiedsontwikkeling en landschappelijke kwaliteit

Ontwikkelen van een nieuwe visie op Citymarketing

Intensiveren grensoverschrijdende en gebiedsgerichte samenwerking in Belgisch Limburg, M-Limburg en ZO Brabant met bijbehorende uitvoeringsprogramma’s

Openbaar gebied

Aanpak dorpskern Altweerterheide

Verdere vergroening van de gemeente

Dynamisch groenonderhoud

Onderzoek naar verlevendiging passantenhaven

Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte

Dienstverlening verbeteren openbaar gebied

Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte

Wat is er aan de hand?

Sport
Diverse ontwikkelingen in onderwijs en bij sportverenigingen leiden ertoe, dat de vraag naar met name binnensportaccommodaties verandert.
Dit leidt tot een disbalans in vraag en aanbod.
Bij topsportorganisaties nemen ambities toe.
Het huidige beleid biedt weinig mogelijkheden om hierop in te spelen.
Bij verenigingen ontstaan meer knelpunten op het gebied van vrijwilligers door dalende ledenaantallen.
Verenigingen staan er voor open om samen te gaan werken.
De Open Club Boshoven is hiervan een goed voorbeeld.

Cultuur
De gemeente Weert heeft er voor gekozen de culturele infrastructuur in de basis goed te organiseren.
Er wordt breed ingezet op cultuur; van erfgoed, monumenten, archeologie en immaterieel erfgoed tot de creatieve industrie, evenementen en innovatie.
Er is ruimte om te experimenteren en samen te werken met diverse beleidsvelden.
Het besef dat kunst en cultuur steeds meer van waarde is binnen ruimtelijke, economische en maatschappelijke thema’s groeit.

Samenwerking & innovatie
Door meer samen te werken met omliggende gemeenten en de provincie kunnen er kansen worden gecreëerd, die helpen om Noord- en Midden Limburg meer op de kaart te zetten.
Ook het stimuleren van samenwerking in het culturele werkveld blijft een punt van aandacht, evenals het samenwerken buiten het eigen domein.
Spelers uit het veld krijgen de ruimte om te experimenteren, om nieuwe activiteiten of samenwerkingsvormen te bedenken en zo het werkveld te versterken.
De lessen en resultaten dienen mede als basis voor een nieuw cultuurbeleid voor de periode 2021 en verder.

Voorzieningen
De renovatie van het Jacob van Horne museum is actueel, de renovatie van het rijksmonument is in volle gang.
Daarnaast werkt het museumteam aan een nieuwe inrichting van het gebouw en een duurzame organisatiestructuur.
Het Bibliocenter, gemeente archief en de streekomroep zijn in 2018 fysiek samengebracht in één gebouw.
Het Munttheater kampt al jaren met het opstellen van een sluitende exploitatie.

Erfgoed
Archeologie kan meer zichtbaar gemaakt worden en de informatie van archeologische onderzoeken kan beter toegankelijk voor het publiek gemaakt worden.

Bewustwording & educatie
We willen cultuur nog meer zichtbaar maken, zowel culturele activiteiten en evenementen als ook de spelers binnen het werkveld.
Het belang van kunst en cultuur bij ruimtelijke, economische en maatschappelijke vraagstukken wordt steeds meer gezien en dat biedt kansen voor de sector.
Ook op het gebied van citymarketing en evenementen geldt dat cultuur en erfgoed nog meer aandacht verdienen.
2018 stond in het teken van het Van Hornejaar.
Vanuit de bevolking is dit initiatief omarmd, onder meer door het ontwikkelen van evenementen. In het jubileumjaar is het besef gegroeid dat de Van Horne-dynastie van essentieel belang is voor de identiteit en stadswording van Weert.

Diversiteit
De Weerter samenleving kent een diverse samenstelling.
Mensen met een verschillende afkomst, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur.
Het voorkomen of wegnemen van tegenstellingen in de samenleving tussen bevolkingsgroepen verdient nog meer aandacht.

Toerisme en Recreatie
Toerisme en recreatie is de snelst  groeiende economische sector.
Vrijetijdsconsumenten geven meer geld uit in hun vrije tijd, ondernemen meer activiteiten en hechten veel waarde aan een goede kwaliteit.
Hierdoor ontstaan kansen voor de vrijetijdssector, waarbij horeca en recreatie maximaal profiteren  van de gunstige economische ontwikkelingen.
Daarbij liggen er dwarsverbanden met mobiliteit, sport, cultuur, natuur-en landschap, agrarische sector en economie.
Sterker komt de nadruk te liggen op beleving van een product of dienst en het samenspel van diverse functies, zoals winkels, cultuur, horeca en evenementen, waarbij beleving centraal staat. Hierdoor kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de noodzakelijke  transformatie van de binnenstad en de functie van recreatie en toerisme als pijler voor integrale gebiedsontwikkeling en landschappelijke kwaliteit.
Intensivering van de euregionale en (economische) internationale samenwerking biedt vanuit velerlei perspectief kansen, die direct in het belang zijn van ons leef- en vestigingsklimaat.
Een goed marketing- en promotiebeleid kan ingezet worden om de dwarsverbanden en verbindingen te leggen en is van belang om de economische  en maatschappelijke potentie van het vrijetijdsaanbod in Weert te verzilveren.
Daarom zal worden ingezet op het implementeren van een nieuwe visie op Citymarketing en de daarbij behorende samenwerkingsverbanden.

Openbaar gebied
De komende jaren gaat het om het zogenaamd toekomst(gericht) beheer van de openbare ruimte.
In het kader van beheer en onderhoud wordt nog onvoldoende (zichtbaar) invulling gegeven aan onderwerpen zoals duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Daarnaast zijn er maatschappelijke en economische ontwikkelingen waar rekening mee moet worden gehouden.
Niet op de laatste plaats zijn er ook wettelijke taken en verplichtingen waar de gemeente niet aan voorbij kan.

Wat willen we bereiken?

Sport
Om vraag naar en aanbod van binnensportaccommodaties beter met elkaar in balans te brengen, wordt het beleid binnensportaccommodaties geactualiseerd.
Om in te kunnen spelen op ambities van en ontwikkelingen bij topsportorganisaties wordt ook het topsportbeleid geactualiseerd.
Verenigingen die willen gaan samenwerken, al dan niet in de vorm van een Open Club, en daarbij hulp nodig hebben, willen we actief gaan ondersteunen.

Cultuur
In 2019 verkent de gemeente Weert de mogelijkheden om samen te werken met de gemeenten uit Noord- en Midden Limburg.
De Provincie Limburg heeft hierbij de rol van adviseur en inspirator.
Ook binnen de culturele sector wordt er gestuurd op samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van lokale media en voor volksfeesten en volkscultuur.
Regelgeving mag ondersteunend zijn bij nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van urban culture.
Daar waar regelgeving belemmerend werkt, worden aanpassingen doorgevoerd.

Een toekomstbestendige organisatie met een sluitende exploitatie is het doel van zowel het Munttheater als het Jacob van Horne Museum.

Het belang van erfgoed en archeologie mag explicieter onder de aandacht worden gebracht. Informatie die voortkomt uit archeologische onderzoeken wordt ook gedeeld met de inwoner van Weert. Dat gebeurt onder andere door de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst.

Het culturele aanbod mag in 2019 meer zichtbaar worden, met speciale aandacht voor activiteiten die typerend zijn voor de identiteit van Weert. Daarin wordt er een link gelegd naar onderwijs.

Het bestrijden van discriminatie en achterstelling heeft in 2019 hoge prioriteit, in Weert moet ruimte zijn voor iedereen met respect en tolerantie als belangrijke waarde.

Toerisme en recreatie
We streven naar een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie, passend binnen de doelstellingen die we nastreven op het gebied van duurzaamheid.
Om dit te bereiken zal de gebiedsgerichte en netwerk-samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente worden versterkt, met een sterke focus op Belgisch Limburg, Midden-Limburg en ZO-Brabant.
Hieruit vloeien  bijbehorende uitvoeringsprogramma’s en fondsen voort.

Openbaar gebied
De gemeente wil een kwalitatief goede openbare ruimte, afgestemd op nieuwe, toekomstige ontwikkelingen, met een inrichting die optimaal inspeelt op de verschillende functies in het gebied en tot slot goed in stand is te houden.
De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vakgebieden die zich bezighouden met ontwikkeling, (her)inrichting en beheer.
Zowel bij nieuwe aanleg, als herstructurering van de bestaande omgeving, worden daarvoor de juiste randvoorwaarden gecreëerd, waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Dit zorgt voor een verdere vergroening van de openbare ruimte.

Door toekomstgericht te kijken naar beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van ambities en strategische beleidsdoelstellingen van de gemeente.
Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook steeds meer om het proces, dat wil zeggen het tijdig alle relevante disciplines en actoren betrekken bij de voorgenomen plannen.
Het toekomstgericht beheren gaat gepaard met een andere taakopvatting, denkwijze en organisatie van het beheer openbare ruimte.

Dit vraagt om een betere dienstverlening aan en communicatie met onze inwoners en ondernemers.
We vragen aan onze inwoners om mee te denken én mee te helpen bij het beheer van de openbare ruimte.
De gemeente hoeft niet alles zelf te doen! Participatie krijgt verder nadrukkelijk aandacht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Sport

Topsportbeleid beter laten aansluiten bij actuele ontwikkelingen.

Voorbereidingsfase van de actualisatie van het topsportbeleid is afgerond.

Stimuleren initiatieven ‘Open sportverenigingen’

Herinrichtingsplan sportpark Boshoven t.b.v. de Open Club is vastgesteld en met de uitvoering van het inrichtingsplan is gestart.

Vraag en aanbod binnensportaccommodaties in balans brengen.

Geactualiseerd beleid binnensportaccommodaties 2020-2025.

Samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren t.b.v. een sterk verenigingsleven.

Vastgestelde kaders voor een stimuleringsmaatregel voor clubs die willen samenwerken.

Cultuur

De regionale, provinciale (en landelijke) uitstraling van Weert als cultuurstad vergroten

Regio Noord- en Midden- Limburg is geen blinde vlek meer op de cultuurkaart.

Extra subsidies verworven van provincie, ministerie en externe fondsen.

Een passend cultuuraanbod met aandacht voor de vraag maar ook met een balans in (kunst-) disciplines

Aanpassingen op maat wat betreft regelgeving broedplaatszones

Lab van Weert is breed ingezet bij diverse vraagstukken.

Goed georganiseerde basisinfrastructuur

Passende subsidie Munttheater.

Er is een bedrijfsplan gericht op een duurzame exploitatie van het museum.

Aandacht voor erfgoed, monumenten en cultuurhistorie.

Provinciale projecten die het belang van streektaal stimuleren zijn ondersteund.

Uitgebreide deelname aan provinciale archeoroute. Digitaal ontsloten gegevens erfgoed. Weert is opgenomen in Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie.

Meer aandacht voor diversiteit.

Meer samenwerking met externe partijen.

Een uitgebreider programma en meer activiteiten in het kader van "Weert respecteert".

Toerisme en recreatie

Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie, passend binnen de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid

Integrale uitvoeringsprogramma’s voor natuur- en landschap, binnenstad, Kempen~Broek, Weert-Cranendonck, de Lichtenberg, Weert-West, SML

Ondersteunen en faciliteren van ondernemers en initiatieven Dag- en Verblijfsrecreatie en horeca.

Gerealiseerd inrichtingsplan CZW met mogelijkheden horeca, dagstrand, outdoor recreatie, duiken, vissen en routestructuren

Sterkere profilering en positionering potenties grenspark Kempen~Broek, gericht op verwerven Unesco status

Gerealiseerde regionale visie toerisme en recreatie.

Verbeteren toegankelijkheid en ontsluiting natuur- en recreatiegebieden, kwaliteitsverbetering en uitbreiding routestructuren

Goede contractafspraken met natuurbeherende instanties om toegankelijkheid te borgen. Mogelijkheden stortplaats voor recreatief gebruik onderzoeken. Planuitwerking brug over Zuid-Willemsvaart. Uitbreiding recreatieve routestructuren bij CZW gebied.

Openbaar gebied

Nadrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie

Bij beheer en projecten zijn duurzaamheid en biodiversiteit een standaard item.

Het groenonderhoud heeft een dynamisch karakter en zet in op duurzaamheid (vaste planten)

Meer vergroening

Op 31 december 2019 zijn er (tenminste) 365 extra bomen geplant die duurzaam onderhouden kunnen worden

Weert is verder vergroend, waarbij met name aandacht is voor versteende gebieden

Verbetering dienstverlening

Pilot Service.Ruimte loopt.

Er is een betere digitale ontsluiting voor het indienen van meldingen (bijv. app)

Stimuleren gebruik en verbeteren kwaliteit openbare ruimte

Er is onderzoek gedaan naar de inrichting en het beheer van de passantenhaven met als doel deze meer uitnodigend te maken voor bezoekers.

Verdere inzet participatie

Initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte zijn/worden gefaciliteerd.

Het speelruimteplan is in uitvoering zodat het aanbod sport en spel afgestemd zijn/worden op de behoefte.

De omgeving is aantoonbaar betrokken en heeft een actieve rol bij de totstandkoming en het beheer van projecten, bijvoorbeeld bij de Binnenstad, herinrichting Keent/Moesel en schone leefomgeving.

De plannen voor het stadspark zijn gereed om in 2020 tot uitvoering te komen. Input van stakeholders is hierin meegenomen.

Met de dorpsraad Altweerterheide zijn in 2019 concrete afspraken gemaakt over diverse her in te richten locaties.

Aandachtspunten

Sport
Voor de periode 2019-2022 is er een behoorlijk ambitieniveau op het gebied van sport.
We willen een switch maken van reactief naar proactief handelen.
Dit door (sport)verenigingen die, al dan niet in de vorm van een Open Club, willen samenwerken actief te gaan ondersteunen.
Ook willen we komen tot een actief steunpunt / aanspreekpunt voor de vele verenigingen in Weert met als doelen: verbinden, kennis delen en organisaties versterken.
De sportambities hebben verschillende raakvlakken met ambities in de thema’s onderwijs en openbaar gebied en leefbaarheid. Dit vraagt om afstemming en samenwerking.

Er komt een actief steunpunt/aanspreekpunt voor de vele verenigingen in Weert.
Doel is hen onderling te verbinden, kennis te delen en hun organisaties te versterken voor de toekomst. Voor de ontwikkeling van dit steunpunt wordt na 2019 een plan opgesteld.

Cultuur
Het positieve effect van kunst en cultuur voor de aantrekkelijkheid van de stad wordt in de komende periode op steeds meer vlakken zichtbaar.
Het aangaan van experimenten, het inzetten op een goede basisinfrastructuur en meer samenwerken in de komende jaren dient als basis voor een passend cultuurbeleid vanaf 2021.
Voorwaarde is dat tot die tijd de ruimte om te experimenteren, en dus misschien ook te falen, blijft bestaan.
Het ophalen van informatie in de cultuursector loopt voor een groot deel via externen, het behouden van deze connecties is daarbij van belang.

Openbaar Gebied
De verdere vergroening, gebaseerd op biodiversiteit en duurzaamheid, wordt merkbaar in de gemeente: minder grijs, meer groen.
Inwoners en ondernemers worden actief betrokken bij de uitvoering en het beheer van nieuwe initiatieven.
De dienstverlening in de openbare ruimte is merkbaar verbeterd doordat meldingen adequaat en professioneel opgepakt worden.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 15.039

9,8 %

Baten

€ 1.585

1,0 %