BEGROTING 2019

Taakveldenoverzicht meerjarenraming

Taakveldenoverzicht meerjarenraming

Lasten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Openbare orde en veiligheid

4.493

4.510

4.515

4.504

Crisisbeheersing en brandweer

3.134

3.152

3.160

3.149

Openbare orde en veiligheid

1.359

1.358

1.356

1.355

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.966

9.759

9.564

9.550

Verkeer en vervoer

6.981

6.793

6.781

6.773

Parkeren

2.931

2.916

2.732

2.728

Economische havens en waterwegen

23

21

21

21

Recreatieve havens

13

12

12

12

Openbaar vervoer

18

18

18

18

Economische zaken en promotie

5.360

4.558

4.355

4.193

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

264

264

169

89

Economische ontwikkeling

707

682

682

681

Economische promotie

1.318

1.319

1.338

1.318

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.071

2.293

2.166

2.105

Onderwijs

4.909

4.812

4.774

4.768

Onderwijshuisvesting

2.366

2.247

2.241

2.234

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.543

2.564

2.534

2.533

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

15.039

14.891

14.705

14.210

Openbaar groen en openl.recreatie

3.090

3.086

3.085

3.079

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

4.418

4.384

4.265

3.839

Sportaccommodaties

3.640

3.568

3.536

3.495

Sportbeleid en activering

1.013

964

962

927

Cultureel erfgoed

210

210

178

178

Musea

1.407

1.403

1.387

1.384

Media

1.261

1.276

1.292

1.307

Zorg, inkomen en participatie

58.264

57.902

57.889

58.322

Samenkracht en burgerparticipatie

5.822

5.875

5.921

5.961

Inkomensregelingen

19.564

19.644

19.467

19.567

Begeleide participatie

8.430

7.951

7.664

7.325

Arbeidsparticipatie

2.640

2.290

2.329

2.400

Maatwerkdienstverlening 18+

10.767

10.930

11.097

11.445

Geëscaleerde zorg 18+

543

462

462

462

Maatwerkdienstverlening 18-

6.798

6.975

7.096

7.231

Geëscaleerde zorg 18-

764

783

803

823

Wijkteams

1.952

1.992

2.033

2.075

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

983

1.000

1.017

1.035

Volksgezondheid en milieu

13.469

13.513

13.649

13.726

Volksgezondheid

1.851

1.862

1.871

1.870

Afval

4.338

4.320

4.360

4.364

Riolering

5.909

5.991

6.071

6.151

Milieubeheer

1.349

1.318

1.327

1.319

Begraafplaatsen en crematoria

22

22

22

21

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

8.115

6.081

4.227

3.958

Ruimtelijke ordening

676

676

676

676

Wonen en bouwen

1.728

1.726

1.727

1.726

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

5.711

3.679

1.824

1.556

Middelen, bestuur en algemeen beheer

5.918

5.749

5.738

5.738

Bestuur

2.016

2.025

2.027

2.027

Beheer overige gebouwen en gronden

2.295

2.290

2.289

2.287

Burgerzaken

1.607

1.433

1.423

1.424

Overhead

16.855

16.852

15.752

15.557

Overhead

16.855

16.852

15.752

15.557

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6.841

7.066

8.251

8.254

Overige baten en lasten

3.715

4.476

5.890

6.076

Treasury

2.880

2.338

2.103

1.913

OZB niet-woningen

Belastingen overig

13

13

13

13

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

OZB woningen

231

237

243

249

Parkeerbelasting

3

3

3

3

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (VpB)

Reserves

4.123

4.300

4.264

4.331

Mutaties reserves

4.123

4.300

4.264

4.331

Totaal lasten

153.352

149.992

147.685

147.112

Baten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Openbare orde en veiligheid

122

122

122

122

Crisisbeheersing en brandweer

2

2

2

2

Openbare orde en veiligheid

120

120

120

120

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.630

1.627

1.624

1.622

Verkeer en vervoer

941

941

941

941

Parkeren

642

639

637

634

Economische havens en waterwegen

38

38

38

38

Recreatieve havens

3

3

3

3

Openbaar vervoer

6

6

6

6

Economische zaken en promotie

3.828

3.050

2.828

2.687

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

307

307

212

132

Economische ontwikkeling

Economische promotie

451

451

451

451

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.071

2.293

2.166

2.105

Onderwijs

1.100

1.103

1.105

1.108

Onderwijshuisvesting

183

186

189

191

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

917

917

917

917

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

1.585

1.540

1.484

1.484

Openbaar groen en openl.recreatie

11

11

11

11

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

484

439

383

383

Sportaccommodaties

832

832

832

832

Sportbeleid en activering

69

69

69

69

Cultureel erfgoed

Musea

5

5

5

5

Media

184

184

184

184

Zorg, inkomen en participatie

15.250

15.057

15.057

15.057

Samenkracht en burgerparticipatie

534

534

534

534

Inkomensregelingen

13.596

13.596

13.596

13.596

Begeleide participatie

1

1

1

1

Arbeidsparticipatie

83

Maatwerkdienstverlening 18+

533

504

504

504

Geëscaleerde zorg 18+

503

422

422

422

Maatwerkdienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18-

Wijkteams

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Volksgezondheid en milieu

12.213

12.297

12.459

12.601

Volksgezondheid

Afval

5.487

5.487

5.564

5.620

Riolering

6.713

6.797

6.882

6.968

Milieubeheer

2

2

2

2

Begraafplaatsen en crematoria

11

11

11

11

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

7.763

5.392

3.537

3.269

Ruimtelijke ordening

120

101

101

101

Wonen en bouwen

1.902

1.582

1.582

1.582

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

5.741

3.709

1.854

1.586

Middelen, bestuur en algemeen beheer

1.284

1.266

1.353

1.357

Bestuur

Beheer overige gebouwen en gronden

668

757

846

846

Burgerzaken

616

509

507

511

Overhead

62

62

62

62

Overhead

62

62

62

62

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

100.051

101.568

103.407

105.089

Overige baten en lasten

1.972

1.350

1.333

1.324

Treasury

3.010

2.920

2.768

2.631

OZB niet-woningen

3.946

4.021

4.098

4.163

Belastingen overig

1.600

1.624

1.651

1.678

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

80.836

82.851

84.640

86.275

OZB woningen

6.018

6.133

6.250

6.350

Parkeerbelasting

2.669

2.669

2.669

2.669

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (VpB)

Reserves

8.503

7.014

5.787

4.332

Mutaties reserves

8.503

7.014

5.787

4.332

Totaal baten

153.390

150.097

148.826

148.789

Saldo

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal saldo

38

105

1.141

1.677