BEGROTING 2019

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu

Thema

Speerpunten 2019

Landbouw, natuur en landschap

Goede balans tussen ondernemers, gezondheid en landschap in het buitengebied

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Bevorderen biodiversiteit in wijk, dorp en buitengebied

Creëren van in- en externe bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit verankeren in beleid

Meer groen in de openbare ruimte en minder verharding

Verbeteren bodemkwaliteit in relatie tot wateroverlast, droogte en begroeiing in openbare ruimte

Afkoppelen hemelwater

Energie- en warmtetransitie

Voorbereiden warmteplannen voor wijk en dorp

Ondersteunen woningeigenaren op het gebied van energiebesparing

Stimuleren energiebewust ondernemen

Voortzetten verduurzaming gemeentelijke organisatie

Faciliteren grootschalige duurzame energievoorziening

Afval

Verminderen zwerfafval

Nieuwe aanbesteding inzameling huishoudelijk en gft-afval

Herinrichting en versterken toegangscontrole milieustraat

Wat is er aan de hand?

Landbouw, natuur en landschap
Onbalans tussen agrarische bedrijven, de gezondheid van bewoners en het landschap in het buitengebied.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Klimaatverandering, toenemende verstening, gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgen dat noodzakelijke biodiversiteit sterk onder druk staat.
In belangrijke mate draagt het menselijk handelen hier aan bij.
Een gebrek aan kennis over de noodzaak van biodiversiteit en klimaatadaptatie in samenhang met korte termijn denken, maken dat verkeerde keuzen worden gemaakt in beheerssystemen en het benutten van het (agrarisch) gebied.
Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met wateroverlast, toenemende droogte en hitte.  

Energie- en warmtetransitie
De ambitie ligt er om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.
Een belangrijke, landelijke ontwikkeling die hierop aansluit is het streven naar een aardgasvrije samenleving en de zoektocht naar alternatieve, duurzame warmte.
Om onze ambities te realiseren, moeten we flink investeren in de energietransitie in brede zin en de warmtetransitie in het bijzonder.

Afval
Het is wenselijk om de routing, de bebording en de toegangscontrole van de milieustraat te verbeteren.
Elke dag wordt er veel afval naast de ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers gezet.
Dit is slecht voor het straatbeeld, het trekt nog meer rommel aan en het kost veel tijd en geld om het op te ruimen.
De Raamovereenkomst ‘Inzameling van huishoudelijk afval en gft-afval’ eindigt op 31 december 2019.

Wat willen we bereiken?

Landbouw, natuur en landschap
Het versterken van de verbinding tussen stad en land, agrariër en consument.
De balans herstellen in het buitengebied en een grotere betrokkenheid bij natuur en landschap. Risico’s op negatieve gezondheidseffecten door de landbouw moeten zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Toenemende diversiteit in groene woonomgevingen, een ecologisch- en milieu bewuste maatschappij met meer aandacht voor lokale en biologische voedselproductie in Weert (woningbouw, toerisme, landbouw, voedsel) en een beperking van maatschappelijke kosten (klimaatschade in de stad en het buitengebied, gezondheidszorg).
Bewustwording ten aanzien van klimaatadaptatie, ontstening, flora en fauna in eigen organisatie en met inwoners en organisaties door het invoeren van campagnes via de lokale media, presentaties op scholen, bewonersavonden en afdelingsbijeenkomsten.
Klimaatadaptatie is een vast en prominent onderdeel binnen de beheer- en onderhoudsactiviteiten en nieuwe (project)ontwikkelingen in het openbare gebied.
Een klimaatbestendige bodem zorgt voor een beter watervasthoudend vermogen en een hogere opbrengst, een betere rol in het waterbeheer gericht op vasthouden en afvoeren en is goed voor de structuur van de bodem en het bodemleven en daarmee de bodemvruchtbaarheid.

Energie- en warmtetransitie
In 2019 leggen we de basis voor de warmtetransitie en het (op termijn) realiseren van een aardgasvrij Weert.
We starten met het traject dat moet leiden tot warmteplannen per wijk in 2022.
Het onderzoek naar de aanleg van een open warmtenetwerk maakt hier deel van uit.
Nieuwbouw wordt al aardgasvrij gerealiseerd.
We zoeken naar cofinanciering (rijksregeling) om te starten met pilotprojecten in bestaande wijken (afkoppelen aardgas).
We gaan door met onze inzet gericht op het stimuleren van energiemaatregelen bij huishoudens onder andere via Warm Wonen Weert.
Bedrijven stimuleren we om met energiebewust ondernemen aan de slag te gaan (via Parkmanagement, zie programma Economie) en via toezicht op de wettelijke energieverplichtingen.
Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld onder andere door het treffen van energiemaatregelen in gemeentelijk vastgoed.
Initiatieven van derden gericht op grootschalige energieopwekking (zon en wind) faciliteren we binnen de kaders die we hier als gemeente voor hebben gesteld (o.a. verlenen benodigde vergunningen).
Het versnellen van de energietransitie is nodig om de ambities op lange termijn te behalen.

Afval
Op de milieustraat streven we naar een prettige beleving voor de bezoekers, een goede afvalscheiding en het verwerken van afvalstromen tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten.
We voeren een (beperkte) herinrichting uit op de milieustraat (routing en bebording).
We gaan de toegangscontrole bij de poort van de milieustraat versterken.
Een forse vermindering van het aantal bijzettingen en afvaldumpingen naast de ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers.
In 2019 wordt bekeken op welke wijze de continuïteit van de afvalinzameling wederom kan worden geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Landbouw, natuur en landschap

Buitengebied in balans

Opstellen landbouwvisie

Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten

uitvoeren projecten natuur- en landschapsvisie

Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing

2 tot 3 pilots uitgevoerd

Herenboeren faciliteren

Herenboeren gerealiseerd

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Opstellen biodiversiteitsnota

Uitvoeringsplan aanpak biodiversiteit

Projecten Platteland in Ontwikkeling

Gerealiseerde projecten fase 1

Verminderen wateroverlast

Projecten conform GRP en BRP uitvoeren

Meer vergroening en ontstening

Toename geveltuinenprojecten

Opstellen klimaatadaptatieplan

Plan van aanpak klimaatadaptatie

Klimaatbestendige bodem

Plan van aanpak klimaatadaptatie

Bewustwording vergroten ten aanzien van klimaatadaptatie

Toename van het aantal aanvragen voor de "Stimuleringsregeling" Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert"

Bewustwording vergroten ten aanzien van duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit

Meer initiatieven heerlijk Weert

Energie- en warmtetransitie

Energieneutraal in 2040

Vermindering fossiel energiegebruik (max. 3.400 TJ in 2020)

Energieneutraal in 2040

Toename duurzame opwekking (min. 480 TJ in 2020)

Aardgasvrij

Plan van aanpak totstandkoming warmteplannen per wijk

Aardgasvrij

Vermindering gebruik aardgas voor warmte

Aardgasvrij

Aanpak bestaande wijk (met cofinanciering)

Afval

Inwoners tevreden over de milieustraat

Verbeteren inrichting milieustraat

Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen

Minder meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen

Aandachtspunten

Algemeen
In 2019 is sprake van een relatief groot aantal speerpunten die echter in een opstartfase zullen zijn.
Er wordt een begin gemaakt met de beleidsontwikkeling of projecten worden gestart.
Bij veel onderdelen zullen pas in het vervolg van de bestuursperiode resultaten geboekt kunnen worden of effecten in de samenleving zichtbaar worden.

Energie- en warmtetransitie
De energietransitie (besparing en verduurzaming) is weliswaar in gang gezet, maar er is een flinke versnelling nodig om de ambitie Energieneutraal te realiseren.
De warmtetransitie (uitfasering aardgasnet) is een ingrijpend onderdeel van de energietransitie. De gemeente vervult hierbij een trekkersrol (verplichting warmteplannen), maar samenwerking met anderen (netbeheerders, woningcorporaties, regiogemeenten, provincie) is essentieel.
De financiering van de energietransitie is een belangrijk aandachtspunt (benutten beschikbare regelingen, regelen cofinanciering, instellen revolverende fondsen).

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
In de huidige situatie zijn er geen middelen gereserveerd voor de uitvoering van projecten of activiteiten die specifiek voor klimaatadaptatie en/of biodiversiteit bedoeld zijn.
Binnen de beschikbare middelen van de afdeling Openbaar Gebied zijn maatregelen ten aanzien van klimaatadaptatie en biodiversiteit in te passen, maar er kunnen aanvullende middelen nodig zijn om robuuste oplossingen uit te kunnen voeren.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 13.469

8,8 %

Baten

€ 12.213

8,0 %