BEGROTING 2019

Economische zaken en promotie

Economische zaken en promotie

Thema

Speerpunten 2019

Economie en arbeidsmarkt

Samenwerking op alle niveaus

Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen

Aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod van bedrijventerreinen

Citymarketing en evenementen faciliteren

Werken aan een vitale binnenstad

Wat is er aan de hand?

De Nederlandse economie is op stoom; ook lokaal is de economische dynamiek voelbaar.
In Weert zetten we in op een robuuste economische structuur met een optimale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.
De groeiende economie vraagt om een balans tussen vraag en aanbod.
Er is nu sprake van een mismatch waardoor aan de ene kant vacatures niet ingevuld worden en aan de andere kant mensen langs de kant staan.
De stad moet ook een aantrekkelijke plek zijn waar je graag komt en verblijft.
Iedere euro die in Weert wordt uitgegeven, versterkt de draagkracht voor onze voorzieningen en de kwaliteit ervan.

Wat willen we bereiken?

Samenwerking op alle niveaus
We willen de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs (triple helix) versterken. Ook met Brainport Eindhoven worden de economische relaties geïntensiveerd.
Bedrijven uit Weert/de Keyport-regio, die zaken willen doen met China (Yuhang), worden  gefaciliteerd.

Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen
Bij de opgave om iedereen te laten meedoen, speelt De Risse een belangrijke rol voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De Risse ziet zich voor een naderend exploitatieprobleem gesteld.
We zoeken naar een duurzame oplossing, die antwoord geeft op de vraag welke meerwaarde.
De Risse kan en moet leveren aan de verdere ontwikkeling van het Sociaal Domein.
We willen de kernkwaliteiten van De Risse behouden.
Vraag en aanbod van de markt willen we op elkaar laten aansluiten door in eerste instantie de vraag- en aanbodzijde inzichtelijk te maken.
Met een gezamenlijke arbeidsmarktagenda willen we vervolgens de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs een nieuwe impuls geven.
Hierin committeren de drie partijen zich aan afspraken waarmee belemmeringen worden aangepakt.

Aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod van Bedrijventerreinen
Om over een breed en hoogwaardig aanbod aan werklocaties te beschikken willen we verder investeren in een duurzame inrichting en beheer van de bedrijventerreinen.
Daar hoort duidelijkheid bij over de vraag of we ook de komende jaren een evenwichtig aanbod aan bedrijfskavels kunnen bieden aan onze MKB-bedrijven.
We schenken nadrukkelijk aandacht aan een breed scala aan bedrijfssectoren.

Randvoorwaarden scheppen voor Citymarketing
We willen de aantrekkingskracht van Weert versterken en meer bezoekers naar Weert halen. Hiertoe zetten we in op het scheppen van de randvoorwaarden die nodig zijn om in samenwerking met partners Citymarketing te kunnen versterken.
Daarbij is een brede en integrale aanpak van belang.
Hiervoor is het nodig identiteitsbepalende merkpijlers te kiezen waarop Weert zich wil richten in de toekomst en hierop een marketingstrategie te bouwen.
Eén van de instrumenten om de ambitie waar te kunnen maken, is het evenementenbeleid en het aantrekken van een nieuw bovenregionaal evenement.

Evenementen
Wij willen een aantrekkelijke en levendige stad zijn, waar je graag komt en verblijft. Evenementen spelen hierbij een belangrijke rol.
Om deze ambitie te behalen gaan wij onderzoeken of het huidige evenementenbeleid voldoende aansluit bij deze ambitie.
Waar nodig wordt het evenementenbeleid herijkt.
Daarbij worden kansen voor deregulering onderzocht en indien mogelijk doorgevoerd.

Werken aan een vitale binnenstad
De binnenstad wordt meer beleefbaar gemaakt, mede op basis van de Visie op het Stadshart en het programma Stedelijke ontwikkeling.
De leegstand wordt teruggedrongen en de verblijfskwaliteit vergroot.
Buiten het kernwinkelgebied zetten we in op transformatie van winkels.
We werken daarin samen met stakeholders, zoals onder andere het Centrummanagement, de BIZ-vastgoed, de BIZ-ondernemers en de vrijetijdssector.
Meer aandacht is gewenst voor het samenspel van diverse functies, zoals winkels, cultuur, horeca en evenementen, waarbij beleving centraal staat.
Naast de binnenstad willen we onze wijk- en buurtcentra vitaal houden en we ondersteunen initiatieven die dit versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Economie en arbeidsmarkt

Samenwerking op alle niveaus

Betere samenwerking

Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen

Goede aansluiting vraag-aanbod

Compleet en duurzaam aanbod bedrijventerreinen

Versterking vestigingsklimaat

Aantrekkingskracht Weert versterken als woon-, werk- en recreatiestad

Randvoorwaarden Citymarketing. Herijking evenementenbeleid. Budget bovenregionale evenementen

Vitale binnenstad

Versterking draagvlak en kwaliteit voorzieningen. Meer bezoekers naar de binnenstad

Samenwerking op alle niveaus

 • We continueren onze steun aan Keyport.
 • We leggen bestuurlijk contact met de regio Eindhoven.
 • In mei 2019 organiseren we een handelsmissie vanuit Yuhang naar Weert, waarbij de focus ligt op de agribusiness.

Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen

 • Oriëntatie project Sociaal domein-brede aanpak: benutten van kansen voor een bredere doelgroep en tegelijkertijd minimaliseren van de meerjarige financiële gevolgen van De Risse.
 • Regionaal arbeidsmarktbeleid: inzetten op inzichtelijk maken en houden van bemiddelbare werkzoekenden (bestandsanalyse).
 • In de op te stellen arbeidsmarkt agenda worden, onder regie van de gemeente, in ieder geval over de volgende thema’s afspraken gemaakt tussen de drie O’s (Overheid, Onderwijs, Ondernemers):
 1. Verbeteren aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 2. Verbeteren matching vacatures en werkzoekenden.
 • Extra aandacht voor de kwetsbare groepen zoals laaggeletterden, nieuwkomers en oudere werklozen.

Aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod van Bedrijventerreinen

 • Faciliteren van de stichting Parkmanagement bij de uitvoering van het businessplan.
 • Onderzoeken wat de kwalitatieve en kwantitatieve toekomstige behoefte aan bedrijfskavels in de regio Weert is door middel van een quick scan. Hierbij ligt de aandacht nadrukkelijk op de ligging van de kavel, de kavelmaat en kavelvorm (kwaliteit) en de hoeveelheid benodigde kavels (kwantiteit).
 • Bezien op welke wijze het kwaliteitsniveau van groen en grijs kan worden verbeterd.
 • Middels key-acount en bedrijfsbezoeken aanknopingspunten zoeken om het economisch klimaat te stimuleren.
 • Bij gronduitgifte versterking zoeken met marktpartijen om beter in te kunnen spelen op de finesses van de marktvraag.

Citymarketing

 • Randvoorwaarden scheppen voor Citymarketing.
 • Intensiveren samenwerking met -  en creëren draagvlak bij stakeholders

Evenementen

 • Randvoorwaarden scheppen voor organisatoren van evenementen.
 • Het evenementenbeleid herijken.
 • Aan de slag met het binnenhalen van bovenregionale evenementen, voor de komende jaren via incidenteel budget uit de algemene middelen. Op termijn wordt bezien of hiervoor inkomsten uit de toeristenbelasting kunnen worden ingezet.

Werken aan een vitale binnenstad

 • We faciliteren initiatieven, gericht op het meer beleefbaar maken van de binnenstad en het vergroten van de verblijfskwaliteit.
 • Het programma Stedelijke ontwikkeling, waarvoor de provincie subsidie heeft toegekend, wordt in 2019 afgerond.
 • Ook in 2019 vindt afstemming plaats met het Centrummanagement, worden initiatieven van de BIZ-vastgoed gefaciliteerd en vinden activiteiten, georganiseerd door derden plaats.
 • We stellen een interactief digitaal portaal ('manual') voor de binnenstad beschikbaar.
 • Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie gaan we de opzet en organisatie van de weekmarkt aanpassen.
 • We maken een start met het traject om het Beekstraatkwartier toekomstgericht in te vullen door inventarisatie/definiëren opgaaf voor gebiedsontwikkeling.

Aandachtspunten

Voor de realisatie van het programma Economie en Arbeidsmarkt zijn we mede afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen.
De Nederlandse economie lijkt het hoogtepunt van haar uitbundige groei te hebben bereikt.
Zij groeit nog steeds, maar minder hard.
Wel zijn de internationale risico’s aanzienlijk.
De onzekerheden zijn toegenomen, onder meer door de opgelopen handelsspanningen.
In 2018 is de verhoogde bijdrage van de betrokken gemeenten aan Keyport ingegaan om het Routeplan te kunnen uitvoeren.
In 2019 vindt er een tussenevaluatie plaats, bedoeld om te kijken waar de regio staat.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.360

3,5 %

Baten

€ 3.828

2,5 %