BEGROTING 2019

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

rekening 2017

saldo
1-1-2019

overige toe-
voegingen

onttrek-
kingen

saldo
1-1-2020

Reserves van de algemene dienst

Algemene reserves:

R1000

Algemene reserve

21.990.067

30.759.120

101.000

-2.381.530

28.478.590

Bestemmingsreserves:

R2100

Reserve majeure projecten

26.626.298

25.871.470

1.926.432

-2.587.606

25.210.296

R2103

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

53.057

53.057

53.057

R2106

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

5.786.322

5.797.793

725.106

-440.000

6.082.899

R2126

Inkomensreserve onderwijshuisvesting

7.000.000

R2135

Reserve wijkenbudget

142.436

R2143

Reserve CPvL

2.870.509

R2144

Reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie

8.500.000

8.500.000

8.500.000

R2147

Reserve civieltechnische kunstwerken

833.284

894.044

115.760

1.009.804

R2148

Reserve ASL medewerker

161.658

161.658

161.658

R2151

Reserve afkoopsom en onderhoud Biesterbrug

2.103.505

2.176.543

88.367

2.264.910

R2152

Reserve meerjarenonderhoud en vervang. sport

564.171

663.219

118.627

-25.500

756.346

R2153

Reserve restauratie museumcollectie

90.079

19.590

-19.590

R2155

Reserve herinrichting Sutjensstraat

105.950

105.950

105.950

R2156

Reserve gemeentelijk Vastgoed

3.942.146

3.492.758

1.047.574

-1.497.717

3.042.615

R2158

Reserve sociaal domein

8.473.950

8.223.950

-945.655

7.278.295

R2160

Res. Inburg.Particip. Niet-west. all

1.127.764

701.244

-426.520

274.724

R2161

Reserve Combinatiefunctionarissen

110.819

110.819

110.819

R2162

Reserve bodemsanering

386.742

386.742

386.742

Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:

R3101

Reserve KKK wijkaccommodatie

1.401.940

1.350.017

-52.111

1.297.906

R3102

Reserve accommodatie Batavieren Treffers

3.337

3.004

-842

2.162

R3103

Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal

123.255

119.832

-3.624

116.208

R3104

Reserve wijkaccommodatie Tungelroy

122.003

118.793

-3.210

115.583

R3105

Reserve toplaag vloer sporthal

776

0

0

R3106

Reserve restauratie kerktoren Martinus

66.917

60.225

-6.600

53.625

R3107

Reserve aankoop St. Annamolen

3.913

3.735

-180

3.555

R3108

Reserve JOP Graswinkel

4.144

4.026

-122

3.904

R3110

Reserve molenonderhoud

86.511

57.675

-31.017

26.658

R3111

Reserve peuterspeelzaal WML

107.479

103.222

-5.356

97.866

R3113

Reserve verkoop oude milieustraat

548.838

530.543

-18.295

512.248

R3114

Reserve atletiekbaan

1.125.478

1.074.320

-57.354

1.016.966

R3227

Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man

7.876

7.876

7.876

Subtotaal

94.471.224

91.351.225

4.122.866

-8.502.829

86.971.262

Voorzieningen van de algemene dienst

V1026

Voorz. vervangingsinv.riolering

20.713.132

17.701.185

2.988.296

-1.197.119

19.492.362

V1048

Voorz. Pensioenkapitaal wethouders

58.614

58.614

58.614

V1057

Voorz anterieure overeenkomsten ROBV

411.570

411.570

411.570

V1063

Voorz. oude verv.invest.rioleringen

8.400.875

8.138.348

-262.527

7.875.821

V1064

Voorz. Pensioen zittende wethouders

490.709

490.709

490.709

Subtotaal

30.074.900

26.800.425

2.988.296

-1.459.646

28.329.076

TOTAAL

124.546.124

118.151.650

7.111.162

-9.962.475

115.300.338

saldo
1-1-2020

overige toe-
voegingen

onttrek-
kingen

saldo
1-1-2021

overige toe-
voegingen

onttrek-
kingen

saldo
1-1-2022

overige toe-
voegingen

onttrek-
kingen

saldo
31-12-2022

Res AD

R1000

28.478.590

101.000

-1.919.035

26.660.555

-1.205.535

25.455.020

25.455.020

R2100

25.210.296

1.966.233

-2.529.606

24.646.924

2.010.436

-2.261.674

24.395.685

2.068.684

-2.572.928

23.891.441

R2103

53.057

53.057

53.057

53.057

R2106

6.082.899

862.078

6.944.977

883.532

7.828.509

892.331

8.720.840

R2126

R2135

R2143

R2144

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

R2147

1.009.804

115.760

1.125.564

115.760

1.241.324

115.760

1.357.084

R2148

161.658

161.658

161.658

161.658

R2151

2.264.910

88.367

2.353.277

88.367

2.441.644

88.367

2.530.011

R2152

756.346

118.627

-25.500

849.473

118.627

-25.500

942.600

118.627

-25.500

1.035.727

R2153

R2155

105.950

105.950

105.950

105.950

R2156

3.042.615

1.047.574

-1.497.717

2.592.472

1.047.574

-1.497.717

2.142.329

1.047.574

-1.497.717

1.692.186

R2158

7.278.295

-863.898

6.414.397

-618.350

5.796.047

-56.762

5.739.285

R2160

274.724

274.724

274.724

274.724

R2161

110.819

110.819

110.819

110.819

R2162

386.742

386.742

386.742

386.742

R3101

1.297.906

-52.111

1.245.795

-52.111

1.193.684

-52.111

1.141.573

R3102

2.162

-842

1.320

-842

478

-842

-364

R3103

116.208

-3.624

112.584

-3.624

108.960

-3.624

105.336

R3104

115.583

-3.210

112.373

-3.210

109.163

-3.210

105.953

R3105

0

0

0

0

R3106

53.625

-6.600

47.025

-6.600

40.425

-6.600

33.825

R3107

3.555

-180

3.375

-180

3.195

-180

3.015

R3108

3.904

-122

3.782

-122

3.660

-122

3.538

R3110

26.658

-31.017

-4.359

-31.017

-35.376

-31.017

-66.393

R3111

97.866

-5.356

92.510

-5.356

87.154

-5.356

81.798

R3113

512.248

-18.295

493.953

-18.295

475.658

-18.295

457.363

R3114

1.016.966

-57.354

959.612

-57.354

902.258

-57.354

844.904

R3227

7.876

7.876

7.876

7.876

Subtotaal

86.971.262

4.299.639

-7.014.466

84.256.434

4.264.295

-5.787.487

82.733.242

4.331.342

-4.331.618

82.732.967

VZ AD

V1026

19.492.362

2.988.296

-1.182.831

21.297.828

2.988.296

-1.168.541

23.117.583

2.988.296

-1.168.541

24.937.339

V1048

58.614

58.614

58.614

58.614

V1057

411.570

411.570

411.570

411.570

V1063

7.875.821

-262.527

7.613.294

-262.527

7.350.767

-262.527

7.088.240

V1064

490.709

490.709

490.709

490.709

Subtotaal

28.329.076

2.988.296

-1.445.358

29.872.014

2.988.296

-1.431.068

31.429.243

2.988.296

-1.431.068

32.986.471

TOTAAL

115.300.338

7.287.935

-8.459.824

114.128.448

7.252.592

-7.218.555

114.162.485

7.319.639

-5.762.686

115.719.438