BEGROTING 2019

Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Afkorting

Uitgeschreven

AB

Algemeen Bestuur

ASL

Afvalsamenwerking Limburg

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRP

Basisregistratie Personen

BV

Besloten Vennootschap

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

CBR

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

EcGeo

Expertise Centrum Geo

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

GGZ

Geestelijke Gezondsheids Zorg

GR

Gemeenschappelijke regelingen

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

HIC

High Impact Crime

ICT

Informatie Communicatie Technologie

ICT NML

ICT Noord- en Midden Limburg

IKC

Integraal Kindcentrum

IVP

Integraal Veiligheidsplan

KPI

Kritieke Prestatie Indicator

LAA

Landelijke Aanpak Adresfraude

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MJOP

Meerjaren onderhouds planning

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MPG

Milieu Prestatie Gebouwen

NCW

Netto Contante Waarde

OZB

Onroerende Zaak Belasting

PO

Primair Onderwijs

PVA

Plan van aanpak

RKEC

Regionaal Kennis en Expertise Centrum

ROJ

Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd

SPV

Special Purpose Vehicle

SVLO

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

VSV

Voortijdige schoolverlaters

VTH

Vergunning Toezicht en Handhaving

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

WinD

Weert in Dynamiek

WML

Waterleidingmaatschappij Limburg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

Wpg

Wet publieke gezondheid

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WWB

Wet Werk en Bijstand