BEGROTING 2019

Zorg, inkomen en participatie

Zorg, inkomen en participatie

Thema

Speerpunten 2019

Monitoring sociaal domein

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners

Zelfredzaamheid

Netwerken en ketens versterken en uitbouwen

Zorg en ondersteuning

Meer doen met huisartsen: vervanging van tweede- door eerstelijnszorg

Hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de mensen

Ontschotten: tussen 3D én met wonen, werk, onderwijs en cultuur

Concept ‘Positieve Gezondheid’ is leidend bij bepalen zorgondersteuning

Maatwerk is mogelijk als de basis geen oplossing biedt

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Terugdringen eenzaamheid

Co-creatie inwoners, ketenpartners en overheid

Subsidieregeling burgerinitiatieven verbreden

Wat is er aan de hand?

De invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein is geslaagd.
We zetten in op goede, betaalbare en menselijke zorg, dicht bij huis.
De ondersteuningsvraag van de inwoner is het uitgangspunt.
De inwoner blijft, samen met zijn netwerk, zelf aan zet.
Daarbij zoeken we samen naar integrale oplossingen: maatwerk zowel tussen de 3D’s als in afstemming met wonen, werk en welzijn.
Samen met ketenpartners en vanuit het concept ‘positieve gezondheid’ werken we aan een samenleving waarbij iedereen kan meedoen naar vermogen.
Deze veranderingen in de samenleving zijn een kwestie van lange adem.
De effecten van beleid zijn pas op lange termijn zichtbaar.
Binnen het sociaal domein gaan we uit van vier resultaatgebieden waarop we maatschappelijke effecten willen bereiken:

  • zelfredzaamheid,
  • zorg en ondersteuning,
  • sociale samenhang en arbeidsparticipatie, en
  • co-creatie inwoners, partners en overheid.

De leefbaarheid van de wijken en dorpen in Weert is nu in het algemeen goed.
We kennen geen achterstandswijken.
Leefbaarheid is een breed begrip en wordt beïnvloed door diverse zaken waarvan onderdelen op meerdere plaatsen in deze begroting terugkomen.
De sociale cohesie staat wel eens onder druk.

Wat willen we bereiken?

Zorg: Zelfredzaamheid
Iedere inwoner is in staat om zijn eigen leven vorm te geven en voor zichzelf en voor anderen te zorgen.
Daar waar dit tijdelijk niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning, in de vorm van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Zorg en ondersteuning
Inwoners krijgen (tijdelijk) zorg en/of ondersteuning; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, gericht op het herstel of behoud van zelfredzaamheid.
Een breed aanbod van algemene voorzieningen kan ervoor zorgen dat een inwoner geen of slechts deels beroep hoeft te doen op een maatwerkvoorziening en de ondersteuning zo laagdrempelig en dichtbij huis mogelijk ontvangt.

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie
Iedereen die daartoe in staat is, draagt bij aan de sociale samenhang in de gemeente, bijvoorbeeld door vrijwilligerstaken.
Iedereen met arbeidsvermogen neemt deel aan de arbeidsmarkt, bij voorkeur in een reguliere baan.

Co-creatie inwoners, ketenpartners en overheid
Initiatieven komen (meer) vanuit de samenleving en worden waar nodig door de gemeente ondersteund.
Beleid wordt integraal en gezamenlijk met ketenpartners en inwoners ontwikkeld en uitgevoerd.

We willen de leefbaarheid en sociale cohesie in onze wijken en dorpen zo goed mogelijk houden en waar nodig versterken.
Dit doen we in samenspraak met onze inwoners en partners (burger- en overheidsparticipatie). We willen in 2019 (en daarna) initiatieven van burgers (meer) stimuleren en (waar nodig) ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Monitoring sociaal domein

Sturen op het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten voor de inwoners.

Inzichten in meerjarige trends en effecten van beleid via monitor voor het sociaal domein.

Zelfredzaamheid

Iedere inwoner is in staat om zijn eigen leven vorm te geven en voor zichzelf en voor anderen te zorgen.

Inwoners zijn gefaciliteerd door toegankelijke informatie, stevige basisvoorzieningen en goede verwijzing als dat nodig is.

De positie van mantelzorgers versterken.

Overbelaste mantelzorgers zijn in beeld. Toename gebruik steunpunt mantelzorg.

Jeugdigen voorbereiden op een financieel zelfredzaam leven.

Genomen maatregelen om jeugdigen in Weert bewuste financiële keuzes te laten maken, waardoor zij minder vaak in financiële problemen komen.

Inwoners worden gefaciliteerd mee te doen. Iedere inwoner moet volwaardig kunnen participeren.

Genomen maatregelen om toegankelijkheid voorzieningen te verbeteren (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap).

Zorg en ondersteuning

Basis aan voorzieningen is helder en op orde.

Inventarisatie algemene voorzieningen is gereed.

Minder kinderen zijn afhankelijk van hulp.

Toegankelijke en sterke basisvoorzieningen (waaronder naschoolse arrangementen) waardoor kinderen gelijke ontwikkelingskansen hebben.

Verschuiving van tweede naar eerstelijns zorg en ondersteuning. Normaliserende ondersteuning (demedicaliseren).

Minder verwijzingen naar tweedelijns zorg.

Dementievriendelijke gemeente.

Genomen maatregelen om inwoners en professionals in staat te stellen om dementie te herkennen en ermee om te gaan.

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Inwoners hebben een groter sociaal netwerk.

Genomen maatregelen om inwoners te helpen om een groter sociaal netwerk te krijgen.

Schaamte en oordeel over armoede neemt af.

Een gevoerde publiekscampagne over armoede.

Co-creatie inwoners, ketenpartners en overheid

Meer soorten activiteiten komen in aanmerking voor subsidie via het fonds burgerinitiatieven.

Verbreding van het fonds burgerinitiatieven.

Visie en ambities voor 2020-2023 worden helder via een beleidsplan sociaal domein.

Interactief met inwoners en partners opgesteld plan, dat aansluit bij de leefwereld van inwoners (maatwerk).

Aandachtspunten

Het sturen op maatschappelijke effecten vereist een andere aanpak van de beleidscyclus.
Hierbij gaat het vaak om lastig meetbare begrippen zoals zelfredzaamheid.
Deze thema’s worden ook door diverse factoren beïnvloed, waarbij het gemeentelijk beleid maar één van de diverse factoren is.
Het monitoren van effecten vraagt daarom altijd om een kwalitatieve analyse van de beschikbare cijfers. In de vorm van een groeimodel wordt deze monitoring ontwikkeld.
Dit betekent dat ook dat de KPI’s nog aan verandering onderhevig kunnen zijn voor de in deze begroting genoemde doelstellingen.  
Er wordt ingezet op preventie.
Preventie maakt onderdeel uit van diverse thema’s.
Daarom is het niet als apart thema benoemd.
De doelstellingen van de transformatie gaan over de lange termijn, dus zijn lastig in een jaardoel te vatten. Het gaat hierbij om de meerjarige trend.

Jongerenraad
We willen de jongerenraad Weert nieuw leven inblazen zodat de raad advies kan geven over beleid dat de jongeren aangaat.
Denk hierbij aan thema's als onderwijs, uitgaan, jeugdwerkloosheid, evenementen en pesten.
Dit pakken we na 2019 op.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 58.264

38,0 %

Baten

€ 15.250

9,9 %