BEGROTING 2019

Bestuurlijke samenvatting

Sorteren op
 • Inleiding

  De begroting 2019-2022 is de eerste begroting van het nieuwe bestuur.
  De 9 programma's geven inzicht in de plannen voor 2019 en bieden een doorkijk naar de jaren daarna.
  Door de keuze van de raad om voor de basis van de programma's uit te gaan van de taakvelden zoals die in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn opgenomen zien we een nieuwe opzet van de begroting.
  Inhoudelijk wordt uw raad op hoofdlijnen meegenomen en door de beantwoording van de vragen wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten is de informatie die nodig is voor de besluitvorming per programma bij elkaar gebracht.

  De begroting voor 2019 heeft ook in termen van vormgeving en lay-out een ander gezicht gekregen: méér op hoofdlijnen, aansluitend op de kaderstellende rol van de raad, met de focus op de in 2019 te leveren prestaties, een betere leesbaarheid en (digitaal) gebruiksvriendelijk.

  In de diverse programma's is daarnaast via tabellen inzicht gegeven in de inzet van reserves ten behoeve van het programma en zijn ook de voorgestelde prioriteiten en vervangingsinvesteringen per programma benoemd.
  In het onderdeel Financiële begroting (hoofdstuk 5) zijn de totaaloverzichten van inzet reserves, prioriteiten en vervangingsinvesteringen zoals u die vanuit de begroting van voorgaande jaren gewend bent opgenomen.
  Daar is ook de inhoudelijke toelichting op de prioriteiten terug te vinden.

  In onderstaande tabellen zijn de resultaten voor de programma's en de overige onderdelen van de begroting weergegeven met daarbij het saldo van de begroting 2019.

  Nr.

  Programma

  Lasten

  Baten

  Saldo

  1

  Openbare orde en veiligheid

  4.493

  122

  4.371

  2

  Verkeer, vervoer en waterstaat

  9.966

  1.630

  8.336

  3

  Economische zaken en promotie

  5.360

  3.828

  1.532

  4

  Onderwijs

  4.909

  1.100

  3.809

  5

  Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

  15.039

  1.585

  13.454

  6

  Zorg, inkomen en participatie

  58.264

  15.250

  43.014

  7

  Volksgezondheid en milieu

  13.469

  12.213

  1.256

  8

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

  8.115

  7.763

  352

  9

  Middelen, bestuur en algemeen beheer

  5.918

  1.284

  4.634

  Totaal programma's

  125.533

  44.774

  80.759

  Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

  Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

  6.841

  100.051

  -93.210

  Overhead

  16.855

  62

  16.793

  Vennootschapsbelasting

  Geraamd saldo van baten en lasten

  Geraamd saldo van baten en lasten

  149.229

  144.887

  4.342

  Totaal reserves

  4.123

  8.503

  -4.380

  Geraamd resultaat

  153.352

  153.390

  38

  De hoofdlijn van de begroting 2019

  Veel thema's die de afgelopen jaren zijn opgepakt worden ook in 2019 doorgezet of komen in een volgende fase terecht. Leidraad hierbij is de nota "Weert in Beeld" waarin uw raad is meegenomen in het al vastgestelde beleid waar in de komende periode op gestuurd wordt.
  De informatie uit "Weert in Beeld" vormt als bijlage in het programma "Weert koerst op verbinding" een essentieel onderdeel van dit programma.

  In de begroting 2019 is een uitwerking gegeven aan het programma "Weert koerst op verbinding".
  Veel speerpunten uit het programma komen terug in de diverse programma's in het deel beleidsbegroting.

  Anders dan in voorgaande jaren is in 2018 geen Kadernota gemaakt als opmaat naar de begroting 2019.
  Dat betekent dat sommige discussies, zoals die over de prioriteiten en vervangingsinvesteringen, tijdens de begrotingsbehandeling zullen plaatsvinden.

  We leven in een snel veranderende samenleving en bij de samenstelling van de begroting 2019 is specifiek inhoud gegeven aan het beleid dat in de loop van 2019 in de fase van voorbereiding of uitvoering zal zijn of komen.
  Er wordt een korte doorkijk gegeven naar de volgende jaren zonder daarbij in te gaan op de vraag welke projecten of nieuw beleid in welk jaar aan bod zullen komen.

  Ook in de begroting houden we op deze manier de flexibiliteit om daar waar nodig het programma "Weert koerst op verbinding" in overleg met uw raad bij te sturen als ontwikkelingen in de samenleving daarom vragen en deze te prioriteren.   

  In hoofdstuk 2 Strategische oriëntatie en perspectief wordt op de belangrijkste ontwikkelingen inhoudelijk ingegaan.

 • Terugblik 2018

  In 2018 konden wij u jaarstukken over het jaar 2017 presenteren met een uiteindelijk positief resultaat van € 6.730.094,--
  (inclusief vrijval risicobuffer grondexploitatie van € 2,7 mln.).

  Bij de start van het begrotingsjaar 2018 hadden we een positief saldo voor 2018 van € 495.330,--
  en hielden we voor het jaar 2019 rekening met een voordelig startsaldo van € 549.712,--.  

  Bij de 1e en 2e tussenrapportage 2018 hebben we te maken gekregen met bijstellingen die het verwacht resultaat voor 2018 uiteindelijk negatief laten uitkomen.

  Vooral de 2e tussenrapportage kent voor 2018 noodzakelijke bijstellingen die ook een doorwerking hebben voor de begroting 2019. Met deze mutaties is in de begroting 2019 al rekening gehouden.
  Het saldo voor de begroting 2019 komt uit op een positief bedrag van € 37.688,--.  

 • Financieel meerjarenbeeld

  In onderstaande tabel is het meerjarig verloop van het saldo weergegeven.
  De bij de begroting 2018 geïntroduceerde methodiek van dynamisch begroten is ook voor 2019 en volgende jaren toegepast.
  Verdere verfijning van deze systematiek zal in de komende jaren moeten leiden tot een verhoging van de meerjarenbegroting als sturingsinstrument voor beschikbare begrotingsruimte in relatie tot beleidsontwikkeling en ambitieniveau.

  Overigens wordt opgemerkt dat alle bedragen x € 1.000 zijn.

  2019

  2020

  2021

  2022

  Lasten begroting 2019

  153.352

  149.993

  147.683

  147.111

  Baten begroting 2019

  153.391

  150.098

  148.825

  148.790

  Saldo begroting 2019

  39

  104

  1.141

  1.677

  Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 (€ 37.688,-- positief) en bijgestelde begroting 2018 t/m raad april (€ 91.752 positief). Het verschil bedraagt € 54.064,-- negatief.

  Afwijking

  PR1

  Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Limburg Noord

  -211.000

  PR2

  Hogere lasten (onderhoud, huur, OZB) parkeergarages

  -154.000

  PR5

  Verhoging exploitatiebudget museum

  -155.000

  PR6

  Lagere lasten uitkeringen bijstand

  400.000

  PR8

  Lagere lasten vergunningen en controles Wabo

  309.000

  PR9

  Stijging presentiegelden stembureaus, hogere lasten verkiezingen

  -103.000

  PR9

  Nadeel vastgoed (exclusief voordeel kapitaallasten)

  -1.327.000

  PR9

  Nadeel bij Publiekszaken (daling legesopbrengsten reisdocumenten, rijbewijzen)

  -131.000

  OVH

  Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven (GGU) ten behoeve uitvoering taken VNG

  -126.000

  OVH

  Mutatie bijdrage ICT-NML

  -102.000

  AD

  Budgettair voordeel Algemene uitkering

  4.204.000

  AD

  Hogere OZB-opbrengsten

  186.000

  Div.

  Per saldo nadeel op kapitaallasten

  -1.366.000

  Div.

  Hogere salariskosten (inclusief uitbreiding bestuur)

  -650.000

  Div.

  Bijstelling taakstellingen

  -277.000

  Div.

  Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

  -387.000

  OVH

  Prioriteiten personeel

  -335.000

  Res.

  Per saldo voordeel op niet-neutrale mutaties reserves

  418.000

  Overig

  -247.000

  Totaal

  -54.000

 • Conclusie

  We presenteren een meerjarig sluitende begroting waarbij er sprake is van positieve saldi.
  Alhoewel het saldo voor 2019 en 2020 relatief klein is, zijn we er in geslaagd om door inzet van incidentele middelen (met name de inzet van de Algemene Reserve) inhoud te geven aan de ambitie uit het programma "Weert koerst op Verbinding".